+ Napisz wiadomość
2928 odsłon wideo
Dołączył(a): 2019-12-23
Nowo dodane filmy
Przymierze, po hebrajski BeRiT, po grecku diathēkē, to pakt zawarty między dwiema stronami i na ogół zapisany w porozumieniu przekazywanym jako spuścizna, po łacinie TESTAMENTUM, po polsku Testament. Biblia to zapisana historia Przymierza zawartego między dwiema stronami: po jednej stronie Bóg (nie byle jakie bóstwo, ale Bóg osobowy o imieniu JHWH), po drugiej stronie Naród zrodzony i wybrany przez Boga. Stare Przymierze odnosi się do pierwszego Przymierza zawartego z Abrahamem na korzyść jego potomstwa. To przymierze zostało odnowione w Nowym Przymierzu zawartym we krwi Jezusa Chrystusa na korzyść wszystkich ludzi. Nowe przymierze nie anuluje pierwszego, ale jest jego kontynuacją i nadaje mu zasięg uniwersalny.
Księga Przymierza, którą właśnie otwieramy, jest zapisem postanowień Pierwszego Przymierza, jest kodeksem przepisów kultycznych, społecznych i moralnych Ludu Bożego. Wszystko, co teraz będziemy wynika z Dekalogu, jest przykładem konkretnego stosowania zasad Dekalogu w praktyce. Kodeks Przymierza chroni nas przed czysto intelektualną interpretacją Dekalogu sprowadzającą go do roli zbioru wartości. Dekalog określa granice wewnątrz których wierzący będą przez Boga przemienieni i prowadzeni po drogach wolności. Te granice składają się z konkretnych wskazówek w konkretnych okolicznościach codziennego życia. 
Każdy starożytny zapis przymierza zwyczajowo zaczynało się od upamiętnienia wspólnej historii, będącej uzasadnieniem i podstawą dalszego rozwoju wydarzeń. I tak też się dzieje w naszym przypadku, posłuchajmy: (Wj 20, 22)
Bóg rzekł. Słowo od Boga jest inne, niż ludzkie. Słowo Boże jest stwórcze, działające, skuteczne. Słowo Boże czyni to, co mówi. W pierwszym rozdziale Księgi Rodzaju Bóg przemówił, skutkiem czego świat z nicości został powołany do istnienia. Przed swoją Męką Jezus przemówił i stworzył własne ciało i własną krew pod postaciami chleba i wina eucharystycznego. Bóg słowem powołuje do życia, słowem też uśmierca. Na końcu czasów Jezus pokona swoich przeciwników słowem, jak czytamy w Księdze Apokalipsy (Ap 19, 11-21)
Bóg nie jest podobny do bożków ze srebra lub złota, które mają usta ale nie mówią, mają oczy ale nie widzą (Ps 115,5). JHWH jest całkowicie różny od bóstw pogańskich. JHWH przemawia, stwarza, rodzi i zawiera przymierze. Przy czym JHWH jest Bogiem zazdrosnym, chce być uznawany jako prawdziwy, jedyny i święty Bóg. Jemu samemu należy się cześć, którą my ludzie oddajemy cieleśnie za pośrednictwem kultu liturgicznego. Oddawanie Bogu kultu jest pierwszym obowiązkiem człowieka, wynika z pierwszego przykazania Dekalogu. Takie wymowna słowa skierował Jezus do rumuńskiej mistyczki:
Uwielbienie Boga jest pierwszym obowiązkiem wszelkiego stworzenia. Kto nie wielbi Boga, popełnia największą zbrodnię wobec najwyższej Istoty i Wartości. Zachowuje się, jakby Ten, który jest nie istniał. To ostateczna pogarda... (z książki Dialogi Echarystyczne)
Adoracja należna Bogu powinna być oddawana nie tylko w wymiarze indywidualnym, ale również społecznym, za pośrednictwem kultu (link). Kult ustanawia relację wspólnotową między Bogiem a człowiekiem za pośrednictwem Służby - kult i służba, to jest to samo słowo po hebrajsku (âVaD). Nie w sensie służby niewolniczej, ale jako wyraz relacji ustanowionej między Ludem a Bogiem. Rytuał jest językiem cielesnym i symbolicznym tej relacji, dlatego relacja między JHWH i Jego Ludem wyraża się w formie rytuałów liturgicznych.
To samo zjawisko zachodzi w relacjach międzyludzkich. Na przykład posiłek jest rytuałem, który ustanawia relację między współbiesiadnikami, nie służy jedynie przyswojeniu jedzenia. Posiłek składa się z kilku rytuałów: zebranie i przywitanie gości, podziękowanie Bogu za ofiarowane dary, wspólne jedzenie, troska o potrzeby drugiego, zainteresowanie się nim, wspólne zakończenie i rozejście. Wychodzimy z takiego posiłku wzbogaceni nie tyle intelektualnie, co cieleśnie i wspólnotowo.
Kult liturgiczny jest podobnym zbiorem rytuałów cielesnych ustanawiających więź między Bogiem a Jego ludem. Oddawanie Bogu kultu liturgicznego ubogaca i wzmacnia uczestników w swojej tożsamości. Każda religia posiada własne rytuały, nie brakowało ich w Egipcie, ale różnica między kultem bałwochwalczym a kultem oddawanym JHWH jest taka, że kult Izraelitów opiera się na historycznym doświadczeniu zbawienia. Pamięć o wydarzeniach biblijnych ma zapisywać się w ciele członków Ludu Bożego poprzez powtarzanie cielesnych rytuałów liturgicznych odprawianych głównie zazwyczaj wokół wspólnotowego ołtarza. Dlatego też pierwsze konkretne zastosowanie Dekalogu mówi o przykazaniu wnoszenia ołtarza.


 Słowa kluczowe (dla wyszukiwarek) 
Biblia Pięcioksiąg Tora
Stary Testament Tanach
Księga Wyjścia Szemot Exodus
Mojżesz Aaron faraon
Judaizm Religia żydowska Żydzi16:19720p 0 16:19Prawdziwy kult (Wj 20, 22-24) 720p

Dodał: ZakochanywBiblii

DP039 Zakaz wykonywania podobizn bożków (Wj 20, 23)
DP040 Zakaz budowania ołtarza z ciosanych kamieni (Wj 20, 25)
DP041 Zakaz wstępowania po stopniach ołtarza (Wj 20, 26)

Nie będziecie czynić obok Mnie bożków ze srebra ani bożków ze złota nie będziecie sobie czynić. (Wj 20, 23)
Niniejszy werset dotyczy zakazu oddawania czci bożkom. W naszych czasach bałwochwalstwo ma się bardzo dobrze: telewizja jest najpopularniejszym bóstwem, któremu cała ludzkość oddaje cześć przez wiele godzin codziennie, poddając się pod jej niszczący wpływ (odsyłam do komentarza przekazanego przez Niepokalaną Maryję księdzu Gobbiemu, link). Szerszą listę bóstw czczonych w naszych czasach znajdziemy w odcinku poświęconym anty-dekalogowi masonerii (link).
Odsyłam do naszego komentarza przykazania numer 27 (link). 
Następne przykazanie odnosi się do sposobu oddawania kultu przez służbę wokół ołtarza:
Uczynisz Mi ołtarz z ziemi i będziesz składał na nim twoje całopalenia, twoje ofiary biesiadne ze swojego drobnego i większego bydła na każdym miejscu, gdzie każę ci wspominać moje imię. Przyjdę do ciebie i będę ci błogosławił. A jeśli uczynisz Mi ołtarz z kamieni, to nie buduj go z kamieni ciosowych, bo zbezcześcisz go, gdy przyłożysz do niego swoje dłuto. (Wj 20, 24-25)
Ołtarz może być wyprodukowany z ziemi lub z kamieni. Budować to po hebrajsku aSSaH, ma znaczenie produkcji seryjnej. Spotykamy to słowo na przykład w opowiadaniu o stworzeniu świata, gdzie drzewa produkują owoce i gdzie Bóg produkuje zwierzęta. W Księdze Wyjścia faraon prosi Hebrajczyków o produkowanie cegieł. W tym przypadku Bóg prosi o produkowanie ołtarzy bądź z ziemi bądź z kamienia będzie to czynność wielokrotnie powtarzana w różnych miejscach.
Jak interpretować wzmianka o ołtarzu z ziemi? Dla wyjaśnienia posłużymy się naszą znajomością kultury egipskiej, odsyłam do naszej playlisty sprzed dwóch lat, link. Tam zapoznaliśmy się z heretyckim faraonem Echnatonem, który wybudował nową stolicę Amarna zawierającej 365 ołtarzy zbudowanych z cegieł z niepalonej gliny. Być może Mojżesz, mówiąc o ziemi, ma na myśli takie właśnie ołtarze. 
Takie ołtarze można budować w miejscach, gdzie dostępna jest glina. Tam, gdzie nie będzie gliny, trzeba będzie produkować ołtarze z kamienia, ale nie z byle jakich: z nieciosanego kamienia. Żeby zrozumieć religijne znaczenie nieciosanego kamienia, musimy znów odnieść się do kultury egipskiej, szczególnie pomocna okazują się prace profesora Josepha Davidovitsa, które rozpowszechniliśmy na tym kanale. Dwa lata temu wielu z was musiało zastanowić się, dlaczego tyle uwagi poświęciliśmy kulturze egipskiej na kanale o tematyce biblijnej. Teraz przekonamy się, że taka wiedza wstawia tekst biblijny w zupełnie nowym świetle. Dlatego zachęcam do ponownego odsłuchania playlisty, link.
Przypominam, że w Egipcie kamień jest symbolem wieczności i bóstwa, w szczególności nieciosany kamień ma charakter sakralny, święty. Szczegóły na temat budowy ołtarza będą opisane w rozdziale dwudziestym siódmym, wrócimy jeszcze do tego tematu.

Następne przykazanie nadal dotyczy służby przy ołtarzu:
Nie będziesz wstępował po stopniach do mojego ołtarza, żeby się nie odkryła nagość twoja. (Wj 20, 26)
Niniejszy werset został wyrażony po wyjściu z Egiptu, a więc prawdopodobnie miało na celu odróżnienie kultu oddawanego przez Izraelitów prawdziwemu Bogu od kultu egipskiego. W Egipcie panował kult ciała: egipscy kapłani bardzo pielęgnowali własny wygląd i prawdopodobnie go eksponowali. Rzeczywiście takie jest uzasadnienie tego przykazania: chodzi o to, żeby nie odkrywać nagości kapłana podczas sprawowaniu funkcji kultycznych: aby kapłani nie odsłaniali intymnych części ciała.
W naszych pogańskich czasach kult ciała wrócił do łask, wróciła też bezwstydna nagość. Nawet osoby wierzące nie mają już oporów do wejścia do kościołów w ubraniach plażowych. Wrócimy też później do tego tematu.

 Słowa kluczowe (dla wyszukiwarek) 
Biblia Pięcioksiąg Tora
Stary Testament Tanach
Księga Wyjścia Szemot Exodus
Mojżesz Aaron faraon
Judaizm Religia żydowska Żydzi06:46720p 0 06:46Przepisy kultyczne (Wj 20, 23-26) 720p

Dodał: ZakochanywBiblii

1 Potem usłyszałem jak gdyby głos donośny

 wielkiego tłumu w niebie, mówiący:

 «Alleluja!

 Zbawienie i chwała, i moc u Boga naszego,

2bo wyroki Jego prawdziwe są i sprawiedliwe,

 bo osądził Wielką Nierządnicę,

 co znieprawiała nierządems swym ziemię,

 i zażądał od niej poniesienia kary

 za krew swoich sługs ».

3 I rzekli powtórnie:

 «Alleluja!»

A dym jej wznosi się na wieki wieków.

4 A dwudziestu czterech Starców upadło,

 i cztery Istoty żyjące,

 i pokłon oddali Bogu zasiadającemu na tronie, mówiąc:

 «Amens ! Alleluja!»

5 I dobył się głos od tronu, mówiący:

 «Chwalcie Boga naszego, wszyscy Jego słudzy,

 którzy się Go boicie, mali i wielcy!»

6 I usłyszałem jakby głos wielkiego tłumu,

i jakby głos mnogich wód,

 i jakby głos potężnych gromów,

 które mówiły:

 «Alleluja,

bo zakrólował Pan Bóg nasz, Wszechmogący.

7 Weselmy się i radujmy,

 i oddajmy Mu chwałę,

 bo nadeszły Gody Baranka,

 a Jego Małżonka się przystroiła,

8 i dano jej przyoblec bisiors lśniący i czysty» -

 bisior bowiem oznacza czyny sprawiedliwe świętychs .

9 I mówi mi [anioł]:

 «Napisz:

 Błogosławieni, którzy są wezwani na ucztę Godów Baranka!»

 I mówi mi:

 «To są prawdziwie słowa Boże».

10 Ja upadłem do jego stóp, by oddać mu pokłon.

 I mówi mi:

 «Bacz, abyś tego nie czynił,

 bo jestem twoim współsługą

 i braci twoich, co mają świadectwo Jezusa.

 Bogu samemu złóż pokłon!»

 Świadectwem bowiem Jezusa jest duch proroctwa.

ZAGŁADA WROGICH NARODÓWPierwsza walka zwycięskiego Słowa


11 Potem ujrzałem niebo otwarte:

a oto biały koń,

 a Ten, co na nim siedzi, zwany Wiernym i Prawdziwym,

 oto sprawiedliwie sądzi i walczy.

12 Oczy Jego jak płomień ognia,

 a na Jego głowie wiele diademów.

 Ma wypisane imięs , którego nikt nie zna prócz Niego.

13 Odziany jest w szatę we krwi skąpaną,

 a nazwano Go imieniem Słowo Boga.

14 A wojska, które są w niebie, towarzyszyły Mu na białych koniach -

 wszyscy odziani w biały, czysty bisior.

15 A z Jego ust wychodzi ostry miecz,

 by nim uderzyć narody:

On będzie je pasał rózgą żelazną

i On udeptuje tłocznię wina zapalczywości gniewu Boga wszechmogącego.

16 A na szacie i na biodrze swym ma wypisane imię:

 KRÓL KRÓLÓW I PAN PANÓW.

17 I ujrzałem innego anioła stojącego w słońcu:

 i zawołał on głosem donośnym

do wszystkich ptaków lecących środkiem nieba:

 «Pójdźcie, zgromadźcie się na wielką ucztę Boga,

18aby pożreć trupy królów, trupy wodzów i trupy mocarzy,

trupy koni i tych, co ich dosiadają,

 trupy wszystkich -

 wolnych i niewolników,

 małych i wielkich!»

19 I ujrzałem Bestię

 i królów ziemi,

 i wojska ich

 zebrane po to, by stoczyły bój z Siedzącym na koniu

 i z Jego wojskiem.

20 I pochwycono Bestię,

 a z nią Fałszywego Proroka,

 co czynił wobec niej znaki ,

 którymi zwiódł tych, co wzięli znamię Bestii

 i oddawali pokłon jej obrazowi.

 Oboje żywcem wrzuceni zostali do ognistego jeziora,

gorejącego siarką.

21 A inni zostali zabici mieczem Siedzącego na koniu,

 [mieczem], który wyszedł z ust Jego.

Wszystkie zaś ptaki najadły się ciał ich do syta.  19,1 Liturgiczna aklamacja (znaczy: chwalcie Jahwe) z ST; por. Tb 13,18 (LXX); Ps 111[110]-118[117].

 19,2 Dosł.: z jej ręki.

 19,5 Por. Ps 22[21],24; 115[113B],13; 134[133],1; 135[134],1.

 19,7 Kościół triumfujący w ostatecznym kształcie; por. 21,2nn.

 19,9 Por. w. 10; 17,1; 22,8n.

 19,11 Por. 1,5; 3,7.14; 6,2. Rysy znamienne z ST: Mdr 18,15; Iz 11,4; 63,1-6.

 19,12 Tajemnica Chrystusa jest niezgłębiona; por. Ef 3,8.

 19,13 Por. J 1,1nn; 1 J 1,1.

 19,15 Ps 2,9; Iz 63,3.

 19,17 Por. Ez 39,4.17-20.

 19,20 Piekło; por. Syr 7,17; Iz 66,24; Mt 5,22.29n; 18,9; Jk 3,6.

Rozdział 20Tysiącletnie królestwo


1 Potem ujrzałem anioła zstępującego z nieba,

 który miał klucz od Czeluści

 i wielki łańcuch w ręce.

2 I pochwycił Smoka,

Węża starodawnego,

którym jest diabeł i szatan,

i związał go na tysiąc lat.

3 I wtrącił go do Czeluści,

 i zamknął, i pieczęć nad nim położył,

 by już nie zwodził narodów,

 aż tysiąc lat się dopełni.

 A potem ma być na krótki czas uwolniony.

4 I ujrzałem trony -

a na nich zasiedli [sędziowie],

i dano im władzę sądzenia -

 i ujrzałem dusze ściętych dla świadectwa Jezusa i dla słowa Bożego,

 i tych, którzy pokłonu nie oddali Bestii ani jej obrazowi,

 i nie wzięli sobie znamienia na czoło ani na rękę.

 Ożyli oni

 i tysiąc lat królowali z Chrystusem.

5 A nie ożyli inni ze zmarłych, aż tysiąc lat dobiegło końca.

 To jest pierwsze zmartwychwstanie.

6 Błogosławiony i święty, kto ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu:

 nad tymi nie ma władzy śmierć druga,

 lecz będą kapłanami Boga i Chrystusa

 i będą z Nim królować tysiąc lat.
Zakochany w Biblii19:58720p 3 19:58Ap 19-22 720p

Dodał: ZakochanywBiblii

4 Patrzyłem, a oto wiatr gwałtowny nadszedł od północy, wielki obłok i ogień płonący oraz blask dokoła niego, a z jego środka [promieniowało coś] jakby połysk stopu złota ze srebrem, ze środka ognia. 5 Pośrodku było coś podobnego do czterech Istot żyjących. Oto ich wygląd: miały one postać człowieka. 6 Każda z nich miała po cztery twarze i po cztery skrzydła. 7 Nogi ich były proste, stopy ich zaś były podobne do stóp cielca; lśniły jak brąz wygładzony. 8 Miały one pod skrzydłami ręce ludzkie po swych czterech bokach. Oblicza i skrzydła owych czterech istot - 9 skrzydła ich mianowicie przylegały wzajemnie do siebie - nie odwracały się, gdy one szły; każda szła prosto przed siebie. 10 Oblicza ich miały taki wygląd: każda z czterech istot miała z prawej strony oblicze człowieka i oblicze lwa, z lewej zaś strony każda z czterech miała oblicze cielca i oblicze orła, 11oblicza ich i skrzydła ich były rozwinięte ku górze; dwa przylegały wzajemnie do siebie, a dwa okrywały ich tułowie. 12 Każda posuwała się prosto przed siebie; szły tam, dokąd duch je prowadził; idąc, nie odwracały się.

13 W środku między tymi Istotami żyjącymi pojawiły się jakby żarzące się w ogniu węgle, podobne do pochodni, poruszające się między owymi Istotami żyjącymi. Ogień rzucał jasny blask, a z ognia wychodziły błyskawice. 14 Istoty żyjące biegały tam i z powrotem niczym błyskawice.

15 Przypatrzyłem się tym Istotom żyjącym, a oto przy każdej z tych czterech Istot żyjących znajdowało się na ziemi jedno koło. 16 Wygląd tych kół i ich wykonanie odznaczały się połyskiem topazu, a wszystkie cztery miały ten sam wygląd i wydawało się, jakby były wykonane tak, że jedno koło było w drugim. 17 Mogły chodzić w czterech kierunkach; gdy zaś szły, nie odwracały się, idąc. 18 Obręcz ich była ogromna; przypatrywałem się im i oto: obręcz u tych wszystkich czterech była pełna oczu wokoło. 19 A gdy te Istoty żyjące się posuwały, także koła posuwały się razem z nimi, gdy zaś te Istoty żyjące podnosiły się z ziemi, podnosiły się również koła. 20 Dokądkolwiek poruszał je duch, tam szły także koła; równocześnie podnosiły się z nimi, ponieważ duch życia znajdował się w kołach. 21 Gdy szły [te istoty], szły i one, a gdy przystawały, również i koła się zatrzymywały; gdy one od ziemi się podrywały, podrywały się z nimi także koła, ponieważ duch życia znajdował się w kołach. 22 Nad głowami tych Istot żyjących było coś jakby sklepienie niebieskie, jakby kryształ lśniący, rozpostarty ponad ich głowami, w górze. 23 Pod sklepieniem jednak skrzydła ich były wzniesione, jedne przy drugich; u każdej z nich dwoje pokrywało ich tułowie. 24 Gdy szły, słyszałem poszum ich skrzydeł jak szum wielkich wód, jak głos Wszechmogącego, odgłos ogłuszający jak zgiełk obozu żołnierskiego; natomiast gdy stały, skrzydła miały opuszczone. 25 Nad sklepieniem, które było nad ich głowami, rozlegał się głos; gdy stały, skrzydła miały opuszczone.

26 Ponad sklepieniem, które znajdowało się nad ich głowami, było coś, co wyglądało jak szafir, a miało kształt tronu, a na nim jakby zarys postaci człowieka. 27 Następnie widziałem coś jakby połysk stopu złota ze srebrem, który wyglądał jak ogień wokół niego. Ku górze od tego, co wyglądało jak biodra, i w dół od tego, co wyglądało jak biodra, widziałem coś, co wyglądem przypominało ogień, a wokół niego roztaczał się blask. 28 Jak pojawienie się tęczy na obłokach w dzień deszczowy, tak przedstawiał się ów blask dokoła. Taki był widok tego, co było podobne do chwały Pańskiej. Oglądałem ją. Następnie padłem na twarz i usłyszałem głos Mówiącego.
21 Rzekł On do mnie: «Synu człowieczy, stań na nogi. Będę do ciebie mówił». 2 I wstąpił we mnie duch, gdy do mnie mówił, i postawił mnie na nogi; potem słuchałem Tego, który do mnie mówił. 3 Powiedział mi: «Synu człowieczy, posyłam cię do synów Izraela, do ludu buntowników, którzy Mi się sprzeciwili. Oni i przodkowie ich występowali przeciwko Mnie aż do dnia dzisiejszego. 4 To ludzie o bezczelnych twarzach i zatwardziałych sercach; posyłam cię do nich, abyś im powiedział: Tak mówi Pan Bóg. 5 A oni, czy będą słuchać, czy też zaprzestaną - są bowiem ludem opornym - przecież będą wiedzieli, że prorok jest wśród nich. 6 A ty, synu człowieczy, nie bój się ich ani się nie lękaj ich słów, nawet gdyby wokół ciebie były osty i ciernie i gdybyś się znalazł wśród skorpionów. Nie obawiaj się ich słów ani się nie lękaj ich twarzy, bo to lud oporny. 7 Przekażesz im moje słowa, czy będą słuchać, czy też zaprzestaną, bo przecież są buntownikami.
Zakochany w Biblii14:34720p 14 14:34Ez 1-3 Zjedz ten zwój i przemów! 720p

Dodał: ZakochanywBiblii

Potem donośnie, tak że ja słyszałem, wołał On: «Zbliżcie się, straże miasta, każdy z niszczycielską bronią w ręku!» 2 I oto przybyło sześciu mężów drogą od górnej bramy, położonej po stronie północy, każdy z własną niszczycielską bronią w ręku. Wśród nich znajdował się pewien mąż, odziany w lnianą szatę, z kałamarzem pisarskim u boku. Weszli i zatrzymali się przed ołtarzem z brązu. 3 A chwała Boga Izraela uniosła się znad cherubóws , na których się znajdowała, do progu świątyni. Następnie, zawoławszy męża odzianego w szatę lnianą, który miał kałamarz u boku, 4 Pan rzekł do niego: «Przejdź przez środek miasta, przez środek Jerozolimy, i nakreśl ten znak Taw na czołach mężów, którzy wzdychają i biadają nad wszystkimi obrzydliwościami w niej popełnianymi». 5 Do innych zaś rzekł, tak iż słyszałem: «Idźcie za nim po mieście i zabijajcie! Niech oczy wasze nie znają współczucia ni litości! 6 Starców, młodzieńców, panny, niemowlęta i kobiety wybijcie do szczętu! Nie dotykajcie jednak żadnego męża, na którym będzie ów znak. Zacznijcie od mojej świątyni!» I tak zaczęli od owych starców, którzy stali przed świątynią. 7 Następnie rzekł do nich: «Zbezcześćcie również świątynię, dziedzińce napełnijcie trupami!» Wyszli oni i zabijali w mieście.

8 A podczas gdy oni zabijali, ja pozostałem sam, upadłem na twarz i tak wołałem: «Ach, Panie Boże! Czy chcesz wyniszczyć całą Resztęs Izraela, dając upust swemu gniewowi przeciw Jerozolimie?» 9 Rzekł do mnie: «Nieprawość pokolenia Izraela i Judy jest wielka, niezmierna; kraj jest pełen krwi, a miasto pełne przewrotności. Mówią bowiem: Pan opuścił ten kraj, Pan nie widzi. 10 A więc także i moje oko nie okaże litości ani współczucia. Odpowiedzialność za ich postępowanie składam na ich głowy». 11 I oto ów mąż, odziany w lnianą szatę, z kałamarzem pisarskim u boku, oznajmił: «Uczyniłem, jak mi rozkazałeś».


Zakochany w Biblii03:06720p 4 03:06Ez 9 Apokalipsa 720p

Dodał: ZakochanywBiblii

1 Pieśń nad pieśniami Salomona.

PIEŚŃ PIERWSZA


Oblubienica:2 Niech mnie ucałuje pocałunkami swych ust!

  Bo miłość twa przedniejsza od wina.

3 Woń twych pachnideł słodka,

  olejek rozlany - imię twe,

  dlatego miłują cię dziewczęta.

4 Pociągnij mnie za sobą! Pobiegnijmy!

  Król wprowadził mnie do swoich komnat.

 «Cieszmy się i weselmy tobą!»,

  sławmy twą miłość nad wino,

  [jakże] słusznie cię miłują!

5 Czarna jestem, lecz piękna,

  córki jerozolimskie,

 jak namioty Kedaru,

  jak zasłony Szalma.

6 Nie patrzcie na mnie, że jestem czarna,

  że mnie spaliło słońce.

 Synowie mej matki rozgniewali się na mnie,

  postawili mnie na straży winnic,

  a ja mej własnej winnicy nie ustrzegłam.

7 O ty, którego miłuje dusza moja,

  wskaż mi, gdzie pasiesz swe stada,

  gdzie dajesz im spocząć w południe,

 abym się nie błąkała

  wśród stad twych towarzyszy.

Chór:8 Jeśli nie wiesz, o najpiękniejsza z niewiast,

  pójdź za śladami trzód

 i paś koźlęta twe

  przy szałasach pasterzy.

Oblubieniec:9 Do klaczy mej w zaprzęgu faraona

  przyrównam cię, przyjaciółko moja.

10 Śliczne są lica twe wśród wisiorków,

  szyja twa w koliach.

11 Wisiorki zrobimy ci złote

  z kuleczkami ze srebra.

Oblubienica:12 Gdy król na uczcie przebywa,

  nard mój roztacza woń swoją.

13 Mój miły jest mi woreczkiem mirry,

  między piersiami mymi położonym.

14 Gronem henny jest mi umiłowany mój

  w winnicach Engaddis .

Oblubieniec:15 O jak piękna jesteś, przyjaciółko moja,

  jak piękna,

  oczy twe jak gołębice!

Oblubienica:16 Zaiste piękny jesteś, miły mój,

  o jakże uroczy!

 Łoże nasze z zieleni.

Oblubieniec:17 Belkami domu naszego są cedry,

  a cyprysy ścianami.Oblubienica:

Rozdział 2

1 Jam narcyz Szaronus ,

  lilia dolin.

Oblubieniec:2 Jak lilia pośród cierni,

  tak przyjaciółka ma pośród dziewcząt.

Oblubienica:3 Jak jabłoń wśród drzew leśnych,

  tak ukochany mój wśród młodzieńców.

 W upragnionym jego cieniu usiadłam,

  a owoc jego słodki dla mego podniebienia.

4 Wprowadził mnie do sali biesiadnej,

  i godłem jego nade mną jest miłość.

5 Posilcie mnie plackami z rodzynek,

  wzmocnijcie mnie jabłkami,

  bo chora jestem z miłości.

6 Lewa jego ręka pod głową moją,

  a prawica jego obejmuje mnie.

Oblubieniec:7 Zaklinam was, córki jerozolimskie,

  na gazele, na łanie polne:

 Nie budźcie ze snu, nie rozbudzajcie miłości,

  póki sama nie zechce.

PIEŚŃ DRUGA


Oblubienica:8 Głos mojego ukochanego!

  Oto on! Oto nadchodzi!

 Biegnie przez góry,

  skacze po pagórkach.

9 Umiłowany mój podobny do gazeli,

  do młodego jelenia.

 Oto stoi za naszym murem,

  patrzy przez okno,

  zagląda przez kraty.

10 Miły mój odzywa się

  i mówi do mnie:

 «Powstań, przyjaciółko ma,

  piękna ma, i pójdź!

11 Bo oto minęła już zima,

  deszcz ustał i przeszedł.

12 Na ziemi widać już kwiaty,

  nadszedł czas przycinania drzew,

  i głos synogarlicy już słychać w naszej krainie.

13 Figowiec wydał zawiązki owoców

  i winne krzewy kwitnące już pachną.

 Powstań, przyjaciółko ma,

  piękna ma, i pójdź!

14 Gołąbko ma, [ukryta] w rozpadlinach skały,

  w szczelinach przepaści,

 ukaż mi swą twarz,

  daj mi usłyszeć swój głos!

 Bo słodki jest głos twój

  i twarz pełna wdzięku».

Chór:15 «Schwytajcie nam lisy,

  małe lisy,

  co pustoszą winnice,

   bo w kwieciu są winnice nasze».

Oblubienica:16 Mój miły jest mój, a ja jestem jego,

  on stada swe pasie wśród lilii.

17 Nim wiatr wieczorny powieje

  i znikną cienie,

 wróć, bądź podobny, mój miły,

  do gazeli, do młodego jelenia

  na górach Beter!

Rozdział 3

1 Na łożu mym nocą szukałam

  umiłowanego mej duszy,

   szukałam go, lecz nie znalazłam.

2 Wstanę, obejdę miasto

  po ulicach i placach,

 szukać będę ukochanego mej duszy.

  Szukałam go, lecz nie znalazłam.

3 Spotkali mnie strażnicy, którzy obchodzą miasto.

  «Czy widzieliście miłego duszy mej?»

4 Zaledwie ich minęłam,

  znalazłam umiłowanego mej duszy,

 pochwyciłam go i nie puszczę,

  aż go wprowadzę do domu mej matki,

  do komnaty mej rodzicielki.

Oblubieniec:5 Zaklinam was, córki jerozolimskie,

  na gazele i na łanie polne:

 nie budźcie ze snu, nie rozbudzajcie ukochanej,

  póki sama nie zechce.

Zakochany w Biblii22:17720p 13 22:17Pieśń nad pieśniami 720p

Dodał: ZakochanywBiblii

Najlepsze filmy
Szczęśliwi, których droga nieskalana,

 którzy postępują według Prawa Pańskiego.

2 Szczęśliwi, którzy zachowują Jego upomnienia,

 całym sercem Go szukają,

3 którzy nie czynią nieprawości,

 lecz kroczą Jego drogami .

4 Ty na to dałeś swoje przykazania,

 by pilnie ich przestrzegano.

5 Oby moje drogi były niezawodne

 w przestrzeganiu Twych ustaw!

6 Wtedy nie doznam wstydu,

 gdy zważać będę na wszystkie Twe przykazania.

7 Będę Ci dziękować szczerym sercem,

 gdy się zaprawię do wyroków Twej sprawiedliwości.

8 Przestrzegać będę Twych ustaw,

 nie opuszczaj mnie nigdy!

Bet9 Jak młodzieniec zachowa ścieżkę swą w czystości?

 - Przestrzegając słów Twoich.

10 Z całego serca swego szukam Ciebie;

 nie daj mi odstąpić od Twoich przykazań!

11 W sercu swym przechowuję Twą mowę,

 by nie grzeszyć przeciw Tobie.

12 Błogosławiony jesteś, Panie,

 naucz mnie Twoich ustaw!

13 Opowiadam swoimi wargami

 wszystkie wyroki ust Twoich.

14 Cieszę się z drogi Twych napomnień

 jak z wszelkiego bogactwa.

15 Będę rozmyślał o Twych postanowieniach

 i ścieżki Twoje rozważał.

16 Będę się radował z Twych ustaw,

 słów Twoich nie zapomnę.

Gimel17 Czyń dobrze słudze swojemu, aby żył

 i przestrzegał słów Twoich.

18 Otwórz moje oczy, abym ujrzał

 dziwy Twojego Prawa.

19 Jestem gościem na ziemi,

 nie kryj przede mną Twych przykazań!

20 Dusza moja omdlewa z tęsknoty

 wciąż do wyroków Twoich.

21 Zgromiłeś pyszałków;

 przeklęci, co odstępują od Twych przykazań!

22 Oddal ode mnie

 hańbę i pogardę,

 bo zachowuję Twoje napomnienia.

23 Choć możni zasiadają, by zmawiać się przeciw mnie,

 Twój sługa rozmyśla o Twoich ustawach.

24 Bo Twoje napomnienia są moją rozkoszą,

 Twoje ustawy są mi doradcami.

Dalet25 Przylgnęła do prochu moja dusza,

 przywróć mi życie według Twego słowa!

26 Opowiedziałem Ci moje drogi i wysłuchałeś mnie,

 naucz mnie Twoich ustaw!

27 Pozwól mi zrozumieć drogę Twych postanowień,

 abym rozważał Twe cuda.

28 Moja dusza nie zaznaje spoczynku ze zgryzoty;

 podźwignij mnie zgodnie z Twoim słowem!

29 Drogę kłamstwa

 odwracaj ode mnie,

 daj mi zaś łaskę Twojego Prawa!

30 Drogę wierności obrałem,

 pragnąc Twoich wyroków.

31 Lgnę do Twoich napomnień,

 nie daj mi okryć się wstydem!

32 Biegnę drogą Twoich przykazań,

 bo rozszerzasz mi serce.

He33 Naucz mnie, Panie,

 drogi Twoich ustaw,

 bym przestrzegał ich aż do końca.

34 Pouczaj mnie, bym Prawa Twego przestrzegał,

 a zachowywał je całym sercem.

35 Prowadź mnie ścieżką Twoich przykazań,

 bo mam w nich upodobanie.

36 Nakłoń me serce do Twoich napomnień,

 a nie do zysku!

37 Odwróć me oczy,

 niech na marność nie patrzą;

 na Twojej drodze udziel mi życia!

38 Spełnij wobec sługi Twego swoją obietnicę,

 daną bojącym się Ciebie.

39 Odwróć moją hańbę,

 która mnie trwoży,

 bo Twoje wyroki są pełne dobroci.

40 Oto pożądam Twoich postanowień,

 według Twej sprawiedliwości obdarz mnie życiem!

Waw41 Niech zstąpi na mnie, Panie, Twoja łaska,

 Twoje zbawienie, według Twojej obietnicy,

42 bym mógł dać odpowiedź tym, którzy mnie znieważają,

 bo polegam na Twoich słowach.

43 Nie odbieraj moim ustom

 słowa prawdy,

 bo ufam Twoim wyrokom,

44 a Prawa Twego zawsze strzec będę,

 na wieki, na zawsze.

45 Chcę kroczyć drogą przestronną,

 bo szukam Twoich postanowień.

46 O Twych rozkazach chcę mówić

 w obecności królów,

 a nie doznam wstydu.

47 I będę się weselił z Twoich przykazań,

 które miłuję.

48 Wznoszę ręce moje

 ku Twym przykazaniom,

 które kocham,

 i rozważać będę Twoje ustawy.

Zain49 Pomnij na słowo swoje do Twojego sługi,

 przez które mi dałeś nadzieję.

50 W moim ucisku jest dla mnie pociechą,

 że Twoja mowa obdarza mnie życiem.

51 Ludzie zuchwali bardzo mi ubliżają,

 a ja nie odstępuję od Twojego Prawa.

52 Przypominając sobie Twe wyroki odwieczne,

 Panie, doznaję pociechy.

53 Gniew mnie ogarnia z powodu występnych,

 co porzucają Twe Prawo.

54 Twoje ustawy stały się dla mnie pieśniami

 na miejscu mego pielgrzymowania.

55 Nocą pamiętam

 o Twoim imieniu, Panie,

 by zachowywać Twe Prawo.

56 Oto, co do mnie należy:

 zachowywać Twe postanowienia.

Chet57 Moim działem jest Pan - mówię,

 by zachować Twoje słowa.

58 Z całego serca dbam o przychylność Twojego oblicza,

 zmiłuj się nade mną według swej obietnicy!

59 Rozważam moje drogi

 i zwracam moje kroki ku Twoim napomnieniom.

60 Śpieszę bez ociągania,

 by przestrzegać Twoich przykazań.

61 Oplotły mnie więzy grzeszników,

 nie zapomniałem o Twoim Prawie.

62 Wstaję o północy,

 aby Cię wielbić

 za słuszne Twoje wyroki.
Zakochany w Biblii20:27720p 129 20:27Ps 119 720p

Dodał: ZakochanywBiblii

1 Pieśń nad pieśniami Salomona.

PIEŚŃ PIERWSZA


Oblubienica:2 Niech mnie ucałuje pocałunkami swych ust!

  Bo miłość twa przedniejsza od wina.

3 Woń twych pachnideł słodka,

  olejek rozlany - imię twe,

  dlatego miłują cię dziewczęta.

4 Pociągnij mnie za sobą! Pobiegnijmy!

  Król wprowadził mnie do swoich komnat.

 «Cieszmy się i weselmy tobą!»,

  sławmy twą miłość nad wino,

  [jakże] słusznie cię miłują!

5 Czarna jestem, lecz piękna,

  córki jerozolimskie,

 jak namioty Kedaru,

  jak zasłony Szalma.

6 Nie patrzcie na mnie, że jestem czarna,

  że mnie spaliło słońce.

 Synowie mej matki rozgniewali się na mnie,

  postawili mnie na straży winnic,

  a ja mej własnej winnicy nie ustrzegłam.

7 O ty, którego miłuje dusza moja,

  wskaż mi, gdzie pasiesz swe stada,

  gdzie dajesz im spocząć w południe,

 abym się nie błąkała

  wśród stad twych towarzyszy.

Chór:8 Jeśli nie wiesz, o najpiękniejsza z niewiast,

  pójdź za śladami trzód

 i paś koźlęta twe

  przy szałasach pasterzy.

Oblubieniec:9 Do klaczy mej w zaprzęgu faraona

  przyrównam cię, przyjaciółko moja.

10 Śliczne są lica twe wśród wisiorków,

  szyja twa w koliach.

11 Wisiorki zrobimy ci złote

  z kuleczkami ze srebra.

Oblubienica:12 Gdy król na uczcie przebywa,

  nard mój roztacza woń swoją.

13 Mój miły jest mi woreczkiem mirry,

  między piersiami mymi położonym.

14 Gronem henny jest mi umiłowany mój

  w winnicach Engaddis .

Oblubieniec:15 O jak piękna jesteś, przyjaciółko moja,

  jak piękna,

  oczy twe jak gołębice!

Oblubienica:16 Zaiste piękny jesteś, miły mój,

  o jakże uroczy!

 Łoże nasze z zieleni.

Oblubieniec:17 Belkami domu naszego są cedry,

  a cyprysy ścianami.Oblubienica:

Rozdział 2

1 Jam narcyz Szaronus ,

  lilia dolin.

Oblubieniec:2 Jak lilia pośród cierni,

  tak przyjaciółka ma pośród dziewcząt.

Oblubienica:3 Jak jabłoń wśród drzew leśnych,

  tak ukochany mój wśród młodzieńców.

 W upragnionym jego cieniu usiadłam,

  a owoc jego słodki dla mego podniebienia.

4 Wprowadził mnie do sali biesiadnej,

  i godłem jego nade mną jest miłość.

5 Posilcie mnie plackami z rodzynek,

  wzmocnijcie mnie jabłkami,

  bo chora jestem z miłości.

6 Lewa jego ręka pod głową moją,

  a prawica jego obejmuje mnie.

Oblubieniec:7 Zaklinam was, córki jerozolimskie,

  na gazele, na łanie polne:

 Nie budźcie ze snu, nie rozbudzajcie miłości,

  póki sama nie zechce.

PIEŚŃ DRUGA


Oblubienica:8 Głos mojego ukochanego!

  Oto on! Oto nadchodzi!

 Biegnie przez góry,

  skacze po pagórkach.

9 Umiłowany mój podobny do gazeli,

  do młodego jelenia.

 Oto stoi za naszym murem,

  patrzy przez okno,

  zagląda przez kraty.

10 Miły mój odzywa się

  i mówi do mnie:

 «Powstań, przyjaciółko ma,

  piękna ma, i pójdź!

11 Bo oto minęła już zima,

  deszcz ustał i przeszedł.

12 Na ziemi widać już kwiaty,

  nadszedł czas przycinania drzew,

  i głos synogarlicy już słychać w naszej krainie.

13 Figowiec wydał zawiązki owoców

  i winne krzewy kwitnące już pachną.

 Powstań, przyjaciółko ma,

  piękna ma, i pójdź!

14 Gołąbko ma, [ukryta] w rozpadlinach skały,

  w szczelinach przepaści,

 ukaż mi swą twarz,

  daj mi usłyszeć swój głos!

 Bo słodki jest głos twój

  i twarz pełna wdzięku».

Chór:15 «Schwytajcie nam lisy,

  małe lisy,

  co pustoszą winnice,

   bo w kwieciu są winnice nasze».

Oblubienica:16 Mój miły jest mój, a ja jestem jego,

  on stada swe pasie wśród lilii.

17 Nim wiatr wieczorny powieje

  i znikną cienie,

 wróć, bądź podobny, mój miły,

  do gazeli, do młodego jelenia

  na górach Beter!

Rozdział 3

1 Na łożu mym nocą szukałam

  umiłowanego mej duszy,

   szukałam go, lecz nie znalazłam.

2 Wstanę, obejdę miasto

  po ulicach i placach,

 szukać będę ukochanego mej duszy.

  Szukałam go, lecz nie znalazłam.

3 Spotkali mnie strażnicy, którzy obchodzą miasto.

  «Czy widzieliście miłego duszy mej?»

4 Zaledwie ich minęłam,

  znalazłam umiłowanego mej duszy,

 pochwyciłam go i nie puszczę,

  aż go wprowadzę do domu mej matki,

  do komnaty mej rodzicielki.

Oblubieniec:5 Zaklinam was, córki jerozolimskie,

  na gazele i na łanie polne:

 nie budźcie ze snu, nie rozbudzajcie ukochanej,

  póki sama nie zechce.

Zakochany w Biblii22:17720p 13 22:17Pieśń nad pieśniami 720p

Dodał: ZakochanywBiblii

Niewiasta i Smok


1 Potem wielki znak ukazał się na niebie:

 Niewiasta obleczona w słońce,

 i księżyc pod jej stopami,

 a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu.

2 A jest brzemienna.

 I woła, cierpiąc bóle i męki rodzenia.

3 I inny znak się ukazał na niebie:

 Oto wielki Smok barwy ognia,

 mający siedem głów i dziesięć rogów

 - a na głowach jego siedem diademów.

4 A ogon jego zmiata trzecią część gwiazd nieba:

 i rzucił je na ziemię.

I stanął Smok przed mającą rodzić Niewiastą,

 ażeby skoro porodzi, pożreć jej Dziecię.

5I porodziła Syna - Mężczyznę,

 który wszystkie narody będzie pasał rózgą żelazną.

 I zostało uniesione jej Dziecię do Boga

 i do Jego tronu.

6 A Niewiasta zbiegła na pustynię,

 gdzie miejsce ma przygotowane przez Boga,

aby ją tam żywiono przez tysiąc dwieście sześćdziesiąt dni.

7 I nastąpiła walka w niebie:

Michał i jego aniołowie mieli walczyć ze Smokiem.

 I wystąpił do walki Smok i jego aniołowie,

8 ale nie przemógł,

 i już się miejscedlanich w niebie nieznalazło.

9 I został strącony wielki Smok,

Wąż starodawny,

który się zwie diabeł i szatan,

 zwodzący całą zamieszkałą ziemię;

 został strącony na ziemię,

 a z nim strąceni zostali jego aniołowie.

10 I usłyszałem donośny głos mówiący w niebie:

 «Teraz nastało zbawienie, potęga ikrólowanie Boga naszego

 i władza Jego Pomazańca,

 bo oskarżyciel braci naszych został strącony,

 ten, co dniem i nocą oskarża ich przed Bogiem naszym.

11 A oni zwyciężyli dzięki krwi Baranka

 i dzięki słowu swojego świadectwa

 i nie umiłowali dusz swych - aż do śmierci.

12 Dlatego radujcie się, niebiosa i ich mieszkańcy!

 Biada ziemi i morzu -

 bo zstąpił do was diabeł,

 pałając wielkim gniewem,

 świadom, że mało ma czasu».

13 A kiedy ujrzał Smok, że został strącony na ziemię,

 począł ścigać Niewiastę, która porodziła Mężczyznę.

14 I dano Niewieście dwa skrzydła orła wielkiego,

 by na pustynię leciała na swoje miejsce,

 gdzie jest żywiona przez czas i czasy, i połowę czasu,

 z dala od Węża.

15 A Wąż za Niewiastą wypuścił z gardzieli wodę jak rzekę,

 żeby ją rzeka uniosła.

16 Lecz ziemia przyszła z pomocą Niewieście

 i otworzyła ziemia swą gardziel,

 i pochłonęła rzekę, którą Smok ze swej gardzieli wypuścił.

17 I rozgniewał się Smok na Niewiastę,

 i odszedł rozpocząć walkę z resztą jej potomstwa,

 z tymi, co strzegą przykazań Boga

 i mają świadectwo Jezusa.

18 I stanął na piasku [nad brzegiem] morza.  12,1-18 Rozdział ten ilustruje walkę szatana z Kościołem w ciągu wieków.

 12,1 Ma ona rysy: 1) indywidualne - Matki Mesjasza (Iz 7,11.14; Mi 5,2); 2) zbiorowe - jako symbol społeczności Izraela (Jr 3,6-10.20; Ez 16,8-14; Oz rozdz. 2), a także Syjonu (Iz 26,17; 49,14-25) lub Jerozolimy (Iz 66,7); 3) mieszane - Niewiasty z Protoewangelii (Rdz 3,14n). Jest to symbol ludu Bożego obu Testamentów. A jego konkretną przedstawicielką jest Maryja, rodząca historycznego Chrystusa. Część tradycji upatrywała tu tylko Maryję.

 12,3 Symbol szatana (por. 12,9), władcy tego świata (J 12,31; 14,30; 16,11), walczącego ze światłością, czyhającego na Mesjasza.

 12,5 Ps 2,9; Jr 20,15. Mesjasz jest niedostępny dla napaści szatana. Tajemnica wniebowstąpienia ujęta w perspektywie dziejów Mistycznego Ciała Chrystusa.

 12,6 Zob. przyp. do 12,14nn.

 12,7 Walka - w jeden obraz ujęte wszystkie napaści i porażki złych duchów od początku do końca świata; Michał - archanioł, rzecznik ludu Bożego (Dn 10,13.21).

 12,8 Część rkp i wydań: nie przemogli.

 12,9 Por. Łk 10,18; J 12,31.

 12,10 Por. Hi 1,9nn; 2,4n; Za 3,1.

 12,13 Udaremniona napaść na Mesjasza każe szatanowi przenieść ataki na Kościół.

 12,14nn Mimo tych ataków Kościół jako całość ma w ciągu doczesności (por. 11,2n; 12,6; 13,5) zapewnioną opiekę Bożą - jest również nietykalny w swej najgłębszej istocie.

 12,17 Są to poszczególni wierni.

Rozdział 13Smok przekazuje władzę Bestii


1 I ujrzałem Bestię wychodzącąz morza,

 mającą dziesięć rogów i siedem głów,

 a na rogach jej dziesięć diademów,

 a na jej głowach imiona bluźniercze.

2Bestia, którą widziałem, podobna była do pantery,

łapy jej - jakby niedźwiedzia,

 paszcza jej - niby paszcza lwa.

 A Smok dał jej swą moc, swój tron i wielką władzę.

3 I ujrzałem jedną z jej głów jakby śmiertelnie zranioną,

 a rana jej śmiertelna została uleczona.

 A cała ziemia w podziwie powiodła wzrokiem za Bestią;

4 i pokłon oddali Smokowi,

 bo władzę dał Bestii.

 I Bestii pokłon oddali, mówiąc:

 «Któż jest podobny do Bestii

 i któż potrafi rozpocząć z nią walkę?»
Zakochany w Biblii13:16720p 18 13:16Ap 12-14 720p

Dodał: ZakochanywBiblii

Potem donośnie, tak że ja słyszałem, wołał On: «Zbliżcie się, straże miasta, każdy z niszczycielską bronią w ręku!» 2 I oto przybyło sześciu mężów drogą od górnej bramy, położonej po stronie północy, każdy z własną niszczycielską bronią w ręku. Wśród nich znajdował się pewien mąż, odziany w lnianą szatę, z kałamarzem pisarskim u boku. Weszli i zatrzymali się przed ołtarzem z brązu. 3 A chwała Boga Izraela uniosła się znad cherubóws , na których się znajdowała, do progu świątyni. Następnie, zawoławszy męża odzianego w szatę lnianą, który miał kałamarz u boku, 4 Pan rzekł do niego: «Przejdź przez środek miasta, przez środek Jerozolimy, i nakreśl ten znak Taw na czołach mężów, którzy wzdychają i biadają nad wszystkimi obrzydliwościami w niej popełnianymi». 5 Do innych zaś rzekł, tak iż słyszałem: «Idźcie za nim po mieście i zabijajcie! Niech oczy wasze nie znają współczucia ni litości! 6 Starców, młodzieńców, panny, niemowlęta i kobiety wybijcie do szczętu! Nie dotykajcie jednak żadnego męża, na którym będzie ów znak. Zacznijcie od mojej świątyni!» I tak zaczęli od owych starców, którzy stali przed świątynią. 7 Następnie rzekł do nich: «Zbezcześćcie również świątynię, dziedzińce napełnijcie trupami!» Wyszli oni i zabijali w mieście.

8 A podczas gdy oni zabijali, ja pozostałem sam, upadłem na twarz i tak wołałem: «Ach, Panie Boże! Czy chcesz wyniszczyć całą Resztęs Izraela, dając upust swemu gniewowi przeciw Jerozolimie?» 9 Rzekł do mnie: «Nieprawość pokolenia Izraela i Judy jest wielka, niezmierna; kraj jest pełen krwi, a miasto pełne przewrotności. Mówią bowiem: Pan opuścił ten kraj, Pan nie widzi. 10 A więc także i moje oko nie okaże litości ani współczucia. Odpowiedzialność za ich postępowanie składam na ich głowy». 11 I oto ów mąż, odziany w lnianą szatę, z kałamarzem pisarskim u boku, oznajmił: «Uczyniłem, jak mi rozkazałeś».


Zakochany w Biblii03:06720p 4 03:06Ez 9 Apokalipsa 720p

Dodał: ZakochanywBiblii

4 Patrzyłem, a oto wiatr gwałtowny nadszedł od północy, wielki obłok i ogień płonący oraz blask dokoła niego, a z jego środka [promieniowało coś] jakby połysk stopu złota ze srebrem, ze środka ognia. 5 Pośrodku było coś podobnego do czterech Istot żyjących. Oto ich wygląd: miały one postać człowieka. 6 Każda z nich miała po cztery twarze i po cztery skrzydła. 7 Nogi ich były proste, stopy ich zaś były podobne do stóp cielca; lśniły jak brąz wygładzony. 8 Miały one pod skrzydłami ręce ludzkie po swych czterech bokach. Oblicza i skrzydła owych czterech istot - 9 skrzydła ich mianowicie przylegały wzajemnie do siebie - nie odwracały się, gdy one szły; każda szła prosto przed siebie. 10 Oblicza ich miały taki wygląd: każda z czterech istot miała z prawej strony oblicze człowieka i oblicze lwa, z lewej zaś strony każda z czterech miała oblicze cielca i oblicze orła, 11oblicza ich i skrzydła ich były rozwinięte ku górze; dwa przylegały wzajemnie do siebie, a dwa okrywały ich tułowie. 12 Każda posuwała się prosto przed siebie; szły tam, dokąd duch je prowadził; idąc, nie odwracały się.

13 W środku między tymi Istotami żyjącymi pojawiły się jakby żarzące się w ogniu węgle, podobne do pochodni, poruszające się między owymi Istotami żyjącymi. Ogień rzucał jasny blask, a z ognia wychodziły błyskawice. 14 Istoty żyjące biegały tam i z powrotem niczym błyskawice.

15 Przypatrzyłem się tym Istotom żyjącym, a oto przy każdej z tych czterech Istot żyjących znajdowało się na ziemi jedno koło. 16 Wygląd tych kół i ich wykonanie odznaczały się połyskiem topazu, a wszystkie cztery miały ten sam wygląd i wydawało się, jakby były wykonane tak, że jedno koło było w drugim. 17 Mogły chodzić w czterech kierunkach; gdy zaś szły, nie odwracały się, idąc. 18 Obręcz ich była ogromna; przypatrywałem się im i oto: obręcz u tych wszystkich czterech była pełna oczu wokoło. 19 A gdy te Istoty żyjące się posuwały, także koła posuwały się razem z nimi, gdy zaś te Istoty żyjące podnosiły się z ziemi, podnosiły się również koła. 20 Dokądkolwiek poruszał je duch, tam szły także koła; równocześnie podnosiły się z nimi, ponieważ duch życia znajdował się w kołach. 21 Gdy szły [te istoty], szły i one, a gdy przystawały, również i koła się zatrzymywały; gdy one od ziemi się podrywały, podrywały się z nimi także koła, ponieważ duch życia znajdował się w kołach. 22 Nad głowami tych Istot żyjących było coś jakby sklepienie niebieskie, jakby kryształ lśniący, rozpostarty ponad ich głowami, w górze. 23 Pod sklepieniem jednak skrzydła ich były wzniesione, jedne przy drugich; u każdej z nich dwoje pokrywało ich tułowie. 24 Gdy szły, słyszałem poszum ich skrzydeł jak szum wielkich wód, jak głos Wszechmogącego, odgłos ogłuszający jak zgiełk obozu żołnierskiego; natomiast gdy stały, skrzydła miały opuszczone. 25 Nad sklepieniem, które było nad ich głowami, rozlegał się głos; gdy stały, skrzydła miały opuszczone.

26 Ponad sklepieniem, które znajdowało się nad ich głowami, było coś, co wyglądało jak szafir, a miało kształt tronu, a na nim jakby zarys postaci człowieka. 27 Następnie widziałem coś jakby połysk stopu złota ze srebrem, który wyglądał jak ogień wokół niego. Ku górze od tego, co wyglądało jak biodra, i w dół od tego, co wyglądało jak biodra, widziałem coś, co wyglądem przypominało ogień, a wokół niego roztaczał się blask. 28 Jak pojawienie się tęczy na obłokach w dzień deszczowy, tak przedstawiał się ów blask dokoła. Taki był widok tego, co było podobne do chwały Pańskiej. Oglądałem ją. Następnie padłem na twarz i usłyszałem głos Mówiącego.
21 Rzekł On do mnie: «Synu człowieczy, stań na nogi. Będę do ciebie mówił». 2 I wstąpił we mnie duch, gdy do mnie mówił, i postawił mnie na nogi; potem słuchałem Tego, który do mnie mówił. 3 Powiedział mi: «Synu człowieczy, posyłam cię do synów Izraela, do ludu buntowników, którzy Mi się sprzeciwili. Oni i przodkowie ich występowali przeciwko Mnie aż do dnia dzisiejszego. 4 To ludzie o bezczelnych twarzach i zatwardziałych sercach; posyłam cię do nich, abyś im powiedział: Tak mówi Pan Bóg. 5 A oni, czy będą słuchać, czy też zaprzestaną - są bowiem ludem opornym - przecież będą wiedzieli, że prorok jest wśród nich. 6 A ty, synu człowieczy, nie bój się ich ani się nie lękaj ich słów, nawet gdyby wokół ciebie były osty i ciernie i gdybyś się znalazł wśród skorpionów. Nie obawiaj się ich słów ani się nie lękaj ich twarzy, bo to lud oporny. 7 Przekażesz im moje słowa, czy będą słuchać, czy też zaprzestaną, bo przecież są buntownikami.
Zakochany w Biblii14:34720p 14 14:34Ez 1-3 Zjedz ten zwój i przemów! 720p

Dodał: ZakochanywBiblii

1 Potem usłyszałem jak gdyby głos donośny

 wielkiego tłumu w niebie, mówiący:

 «Alleluja!

 Zbawienie i chwała, i moc u Boga naszego,

2bo wyroki Jego prawdziwe są i sprawiedliwe,

 bo osądził Wielką Nierządnicę,

 co znieprawiała nierządems swym ziemię,

 i zażądał od niej poniesienia kary

 za krew swoich sługs ».

3 I rzekli powtórnie:

 «Alleluja!»

A dym jej wznosi się na wieki wieków.

4 A dwudziestu czterech Starców upadło,

 i cztery Istoty żyjące,

 i pokłon oddali Bogu zasiadającemu na tronie, mówiąc:

 «Amens ! Alleluja!»

5 I dobył się głos od tronu, mówiący:

 «Chwalcie Boga naszego, wszyscy Jego słudzy,

 którzy się Go boicie, mali i wielcy!»

6 I usłyszałem jakby głos wielkiego tłumu,

i jakby głos mnogich wód,

 i jakby głos potężnych gromów,

 które mówiły:

 «Alleluja,

bo zakrólował Pan Bóg nasz, Wszechmogący.

7 Weselmy się i radujmy,

 i oddajmy Mu chwałę,

 bo nadeszły Gody Baranka,

 a Jego Małżonka się przystroiła,

8 i dano jej przyoblec bisiors lśniący i czysty» -

 bisior bowiem oznacza czyny sprawiedliwe świętychs .

9 I mówi mi [anioł]:

 «Napisz:

 Błogosławieni, którzy są wezwani na ucztę Godów Baranka!»

 I mówi mi:

 «To są prawdziwie słowa Boże».

10 Ja upadłem do jego stóp, by oddać mu pokłon.

 I mówi mi:

 «Bacz, abyś tego nie czynił,

 bo jestem twoim współsługą

 i braci twoich, co mają świadectwo Jezusa.

 Bogu samemu złóż pokłon!»

 Świadectwem bowiem Jezusa jest duch proroctwa.

ZAGŁADA WROGICH NARODÓWPierwsza walka zwycięskiego Słowa


11 Potem ujrzałem niebo otwarte:

a oto biały koń,

 a Ten, co na nim siedzi, zwany Wiernym i Prawdziwym,

 oto sprawiedliwie sądzi i walczy.

12 Oczy Jego jak płomień ognia,

 a na Jego głowie wiele diademów.

 Ma wypisane imięs , którego nikt nie zna prócz Niego.

13 Odziany jest w szatę we krwi skąpaną,

 a nazwano Go imieniem Słowo Boga.

14 A wojska, które są w niebie, towarzyszyły Mu na białych koniach -

 wszyscy odziani w biały, czysty bisior.

15 A z Jego ust wychodzi ostry miecz,

 by nim uderzyć narody:

On będzie je pasał rózgą żelazną

i On udeptuje tłocznię wina zapalczywości gniewu Boga wszechmogącego.

16 A na szacie i na biodrze swym ma wypisane imię:

 KRÓL KRÓLÓW I PAN PANÓW.

17 I ujrzałem innego anioła stojącego w słońcu:

 i zawołał on głosem donośnym

do wszystkich ptaków lecących środkiem nieba:

 «Pójdźcie, zgromadźcie się na wielką ucztę Boga,

18aby pożreć trupy królów, trupy wodzów i trupy mocarzy,

trupy koni i tych, co ich dosiadają,

 trupy wszystkich -

 wolnych i niewolników,

 małych i wielkich!»

19 I ujrzałem Bestię

 i królów ziemi,

 i wojska ich

 zebrane po to, by stoczyły bój z Siedzącym na koniu

 i z Jego wojskiem.

20 I pochwycono Bestię,

 a z nią Fałszywego Proroka,

 co czynił wobec niej znaki ,

 którymi zwiódł tych, co wzięli znamię Bestii

 i oddawali pokłon jej obrazowi.

 Oboje żywcem wrzuceni zostali do ognistego jeziora,

gorejącego siarką.

21 A inni zostali zabici mieczem Siedzącego na koniu,

 [mieczem], który wyszedł z ust Jego.

Wszystkie zaś ptaki najadły się ciał ich do syta.  19,1 Liturgiczna aklamacja (znaczy: chwalcie Jahwe) z ST; por. Tb 13,18 (LXX); Ps 111[110]-118[117].

 19,2 Dosł.: z jej ręki.

 19,5 Por. Ps 22[21],24; 115[113B],13; 134[133],1; 135[134],1.

 19,7 Kościół triumfujący w ostatecznym kształcie; por. 21,2nn.

 19,9 Por. w. 10; 17,1; 22,8n.

 19,11 Por. 1,5; 3,7.14; 6,2. Rysy znamienne z ST: Mdr 18,15; Iz 11,4; 63,1-6.

 19,12 Tajemnica Chrystusa jest niezgłębiona; por. Ef 3,8.

 19,13 Por. J 1,1nn; 1 J 1,1.

 19,15 Ps 2,9; Iz 63,3.

 19,17 Por. Ez 39,4.17-20.

 19,20 Piekło; por. Syr 7,17; Iz 66,24; Mt 5,22.29n; 18,9; Jk 3,6.

Rozdział 20Tysiącletnie królestwo


1 Potem ujrzałem anioła zstępującego z nieba,

 który miał klucz od Czeluści

 i wielki łańcuch w ręce.

2 I pochwycił Smoka,

Węża starodawnego,

którym jest diabeł i szatan,

i związał go na tysiąc lat.

3 I wtrącił go do Czeluści,

 i zamknął, i pieczęć nad nim położył,

 by już nie zwodził narodów,

 aż tysiąc lat się dopełni.

 A potem ma być na krótki czas uwolniony.

4 I ujrzałem trony -

a na nich zasiedli [sędziowie],

i dano im władzę sądzenia -

 i ujrzałem dusze ściętych dla świadectwa Jezusa i dla słowa Bożego,

 i tych, którzy pokłonu nie oddali Bestii ani jej obrazowi,

 i nie wzięli sobie znamienia na czoło ani na rękę.

 Ożyli oni

 i tysiąc lat królowali z Chrystusem.

5 A nie ożyli inni ze zmarłych, aż tysiąc lat dobiegło końca.

 To jest pierwsze zmartwychwstanie.

6 Błogosławiony i święty, kto ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu:

 nad tymi nie ma władzy śmierć druga,

 lecz będą kapłanami Boga i Chrystusa

 i będą z Nim królować tysiąc lat.
Zakochany w Biblii19:58720p 3 19:58Ap 19-22 720p

Dodał: ZakochanywBiblii

Najczęściej oglądane filmy na kanale Zakochany w Biblii
Dowody na sztuczne pochodzenie kamieni z piramid:
1. pęcherze powietrza oraz pozostałości włókniste, które nie występują w naturalnym wapieniu. 
2. wapień jest skałą osadową, która składa się głównie ze skamieniałych muszli. Muszle te opadają na dno i tworzą równoległe warstwy. Inaczej jest w kamieniach z piramid: tam muszle są w całkowitym nieładzie, bo zostały wymieszane na etapie tworzenia cementu.
3. brak struktur krystalicznych: kamień się utworzył w czasie rzędu kilku dni zamiast kilku tysięcy lat.
4. skład pierwiastkowy inny niż skład pierwiastkowy okolicznych kamieniołomów (ze względu na dodane spoiwa do masy kamiennej)
5. analiza NMR
6. analiza paleontologizmu
7. reakcja chemiczna pozwalająca na tworzenie takich kamieni
8. eksperyment w skali 1:1 w celu reprodukcji takich kamieni
9. kamień z piramid jest słony, inaczej niż okoliczne kamienie
10. aspekt historyczny: Imhotep, zaginięcie wiedzy, odtworzenie jej przez Amenhotepa (Amenofisa) syna Hapu

Animacja Jak zbudowano piramidy: https://www.youtube.com/watch?vNzdCXJQatDc
Eksperyment w skali 1:1 Tak zbudowano piramidy: https://www.youtube.com/watch?vVVtpWyTqcXA
Konferencja profesora Davidovitsa z 2008 roku: https://www.youtube.com/watch?vk0nOw_ebmGk

 Słowa kluczowe (dla wyszukiwarek) 
prof. Joseph Davidovits
Historia biblijna
Archeologia biblijna
Imhotep Amenhotep Amenofis syn Hapu
Starożytny Egipt13:20720p 28 13:20Piramidy są ze sztucznego kamienia 720p

Dodał: ZakochanywBiblii

Nowo dodane filmy i seriale CDA Premium