Zgłaszanie naruszenia

      Administrator szanuje prawo polskie i międzynarodowe, dlatego będzie reagował najszybciej jak to możliwe na wszelkie wiarygodne zgłoszenia dotyczące wszelkich naruszeń prawa w Portalu. Żadne przypadki naruszeń prawa nie będą tolerowane. Każdy użytkownik Portalu zakładając na nim Konto, jest informowany o tych zasadach i akceptuje je, zgadzając się na przestrzeganie Regulaminu.

      Jeśli mimo to zauważą Państwo iż jakiś Komentarz/Post lub Materiały na Portalu naruszają w jakikolwiek sposób prawo, prosimy o zgłoszenie nam tego faktu, wybierając odpowiedni rodzaj zgłaszanego naruszenia i korzystając z odpowiedniego formularza, który się wyświetli.

      Komentarz/Post lub Materiały, które naruszają prawo, zostaną usunięte przez Administratora niezwłocznie po weryfikacji wiarygodności zgłoszenia.

      Zgodnie z art. 14 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002.144.1204 z późn. zmianami), Administrator, który po otrzymaniu wiarygodnego zgłoszenia, usunął Komentarz/Post lub Materiał naruszający prawo, zostaje zwolniony z wszelkiej odpowiedzialności prawnej a jedyną osobą pociągniętą do odpowiedzialności może być Użytkownik, który zamieścił Komentarz/Post lub Materiał.

      Administrator przestrzega przepisów krajowych oraz międzynarodowych w zakresie dostarczania usług społeczeństwa informacyjnego, w tym usługi polegającej na przechowaniu informacji przekazanych przez użytkownika oraz na jego żądanie (hosting). W oparciu o właściwe przepisy (w tym m.in. przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2065 z dnia 19 października 2022 r. w sprawie jednolitego rynku usług cyfrowych oraz zmiany dyrektywy 2000/31/WE (akt o usługach cyfrowych). Więcej informacji na temat rozwiązań stosowanych przez Administratora w związku z Aktem o usługach cyfrowych znajdziesz w zakładce Prawa autorskie oraz usługi cyfrowe.       Przepisy nie nakładają na Administratora ogólnego obowiązku monitorowania informacji, które są przechowywane w ramach dostarczanej usługi, ani aktywnego ustalania faktów lub okoliczności wskazujących na zamieszczanie nielegalnych treści. Z tego powodu niezwykle istotne jest zapewnienie mechanizmów pozwalających na zgłaszanie naruszeń, które będą przyjazne dla Użytkownika oraz efektywne dla Administratora.

      Zgodnie z obowiązującymi przepisami, zgłoszenie powinno zawierać co najmniej:
  • krótkie uzasadnienie powodów, dla których Użytkownik uważa, że dana treść ma charakter nielegalny (Administrator ułatwia określenie właściwej kategorii w Formularzach dostępnych poniżej);
  • jasne wskazanie dokładnej elektronicznej lokalizacji treści poprzez wskazanie dokładnego adresu URL umożliwiającego identyfikacje nielegalnych treści (zgłoszenia niezawierające linku nie będą rozpatrywane przez Administratora jak niekompletne);
  •  dane Użytkownika, w celu zapewnienia możliwości dalszego kontaktu;
  • oświadczenie potwierdzające, iż zgłoszenie dokonywane jest w dobrej wierze, a informacje i  zarzuty w nim zawarte są prawidłowe i kompletne;

      Zgłoszenia niezawierające wszystkich ww. elementów pozostaną bezskuteczne, tj. nie pozwolą na uzyskanie faktycznej wiedzy lub wiadomości Administratora o nielegalnym charakterze przechowywanych przez niego treści.

      Administrator przywiązuje szczególną wagę do bezpieczeństwa dostarczanych usług, w związku z czym wszelkie przypadki naruszeń nie będą tolerowane. Jeśli zauważą Państwo iż jakiś Komentarz/Post lub Materiał na Portalu naruszający w jakikolwiek sposób prawo, regulamin lub dobre obyczaje, prosimy o zgłoszenie nam tego faktu, wybierając odpowiedni rodzaj zgłaszanego naruszenia i korzystając z  odpowiedniego formularza, który się wyświetli. Komentarz/Post lub Materiał, który jest nielegalny, zostanie usunięty przez Administratora niezwłocznie po weryfikacji zgłoszenia. Bezzasadne zgłoszenia będą odrzucane.

      Użytkownicy, którzy naruszyli Państwa prawa otrzymają surowe upomnienia, natomiast w przypadku większej skali naruszeń, w szczególności, gdy naruszenia dotyczą osoby zgłaszającej, ich konta zostaną zablokowane.

      Bezzasadne zgłoszenia będą odrzucane a Użytkownicy dokonujący takich zgłoszeń zostaną surowo upomniani. W razie powtarzających się fałszywych zgłoszeń, ich konta zostaną zablokowane.

Logowanie