DVD ZSRR vs USA broń nuklearna eksplozja PL lewiniak

Materiał przeznaczony dla osób pełnoletnich

Niniejsza treść została uznana przez Użytkowników lub Administratora za treść nieodpowiednią dla osób małoletnich. Materiał może zawierać treści wrażliwe, w szczególności pornografię lub w sposób nieuzasadniony eksponując przemoc. Aby obejrzeć materiał Użytkownik musi mieć ukończone 18 lat lub posiadać zgodę przedstawiciela ustawowego na zapoznanie się z niniejszą treścią. Usługodawca zastrzega, że zgodnie z treścią Regulaminu, Użytkownikiem Serwisu może być wyłącznie osoba pełnoletnia lub małoletnia działającą za zgodą przedstawiciela ustawowego. Zapoznanie się z treścią z naruszeniem tych zasad następuje na wyłączną odpowiedzialność Użytkownika.

Odblokuj dostęp do 12803 filmów i seriali premium od oficjalnych dystrybutorów!
Oglądaj legalnie i w najlepszej jakości.
Włącz dostęp
avatar
Dodał: olo1707

W Apokalipsie św. Jana znajduje się opis walki archanioła Michała z Szatanem (tu zwanym Smokiem) (Ap 12, 712): I został strącony wielki Smok, Wąż starodawny, który się zwie diabeł i Szatan, zwo- dzący całą zamieszkałą ziemię, został strącony na ziemię, a z nim strąceni zostali jego aniołowie.

Ile Lucyfera w Lucyferze


T-22-P Kto naprawdę rządzi światem? -
-...
A zatem to Szatan Diabeł jest niewidzialnym władcą świata! Biblia nazywa go wręcz bogiem tego systemu rzeczy (2 Koryntian 4:4). Ale jak ktoś tak niegodziwy ...


Rozpoznanie władców tego świata

Wcale nie musimy zdawać się w tej kwestii na domysły, gdyż Biblia wyraźnie wskazuje, że ludzie i całe narody podlegają władzy rozumnej, niewidzialnej osoby. Czytamy: Cały świat podlega mocy niegodziwca. Pismo Święte pozwala go rozpoznać, mówiąc, że jest zwany Diabłem i Szatanem i że wprowadza w błąd całą zamieszkaną ziemię (1 Jana 5:19; Objawienie 12:9).

Kiedy pewnego razu Jezus był kuszony przez Diabła, nie zaprzeczył, że Szatan jest władcą tego świata. Biblia wyjaśnia, co się wtedy stało: Diabeł wziął go (...) na niezwykle wysoką górę i pokazał mu wszystkie królestwa świata oraz ich chwałę, i rzekł do niego: Dam ci to wszystko, jeśli upadniesz i oddasz mi cześć. Wtedy Jezus rzekł do niego: Precz, Szatanie! (Mateusza 4:1, 8-10).

Zastanów się. Szatan kusił Jezusa, proponując mu wszystkie królestwa świata. Czy jednak byłaby to prawdziwa pokusa, gdyby Szatan nie miał rzeczywistej władzy nad tymi królestwami? Chyba nie. Zwróć też uwagę, że Jezus nie zaprzeczył, iż wszystkie te świeckie rządy podlegają Szatanowi, choć na pewno by to uczynił, gdyby tak nie było. A zatem to Szatan Diabeł jest niewidzialnym władcą świata! Biblia nazywa go wręcz bogiem tego systemu rzeczy (2 Koryntian 4:4). Ale jak ktoś tak niegodziwy mógł dojść do takiej potęgi?

Szatanem stał się pewien stworzony przez Boga anioł, który zaczął Mu zazdrościć Jego pozycji. Zakwestionował prawo Boga do sprawowania władzy. Za pośrednictwem węża zwiódł pierwszą kobietę Ewę i w ten sposób skłonił ją i jej męża Adama do podporządkowania się jemu zamiast Bogu (Rodzaju 3:1-6; 2 Koryntian 11:3). Utrzymywał przy tym, że potrafi odciągnąć od Boga wszystkich jeszcze nienarodzonych potomków Adama i Ewy. Bóg dał mu więc czas na udowodnienie owego twierdzenia, ale Szatan nie zdołał tego dokonać (Hioba 1:6-12; 2:1-10).

Warto zaznaczyć, że Szatan nie sprawuje władzy nad światem samotnie. Do buntu przeciw Bogu udało mu się wciągnąć jeszcze innych aniołów. Stali się oni jego duchowymi poplecznikami, demonami. To o nich mówi Biblia, gdy nawołuje chrześcijan: Stójcie niewzruszenie wobec machinacji Diabła; ponieważ zmagamy się nie z krwią i ciałem, ale z rządami, z władzami, ze światowymi władcami tej ciemności, z zastępem niegodziwych duchów w miejscach niebiańskich (Efezjan 6:11, 12).


Szatana Diabła istocie jest bogiem tego systemu rzeczy, ...


Mt, 4, 1-11 -

Mt, 4, 1-11 Kuszenie Jezusa 1 Wtedy Duch wyprowadził Jezusa na pustynię, ... Mu wszystkie królestwa świata oraz ich przepych 9 i rzekł do Niego: «Dam Ci to ...


Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu - Ap 12 -

 12 Dlatego radujcie się, niebiosa i ich mieszkańcy! Biada ziemi i biada morzu - bo zstąpił do was diabeł, pałając wielkim gniewem, świadom, że mało ma czasu».


Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu - Mt 24 -

(7) Powstanie bowiem naród przeciwko narodowi i królestwo przeciwko królestwu, i będzie głód, i mór, a miejscami trzęsienia ziemi. (8) Ale to wszystko dopiero początek boleści. (9) Wtedy wydawać was będą na udrękę i zabijać was będą, i wszystkie narody pałać będą nienawiścią do was dla imienia mego.
Steam platforma dystrybucji cyfrowej i zarządzania prawami cyfrowymi, system gry wieloosobowej oraz serwis społecznościowy stworzony przez Valve Corporation. W październiku 2012 roku Valve rozszerzyło ofertę o oprogramowanie niebędące grami.


KOMPUTER - urządzenie elektroniczne służące do automatycznego przetwarzania informacji. W architekturze tej komputer składa się z trzech głównych komponentów: procesor - odpowiedzialny za wykonywanie podstawowych operacji arytmetycznych. pamięć - przechowująca dane programu oraz instrukcje programu.


Sport elektroniczny forma rywalizacji, w której przedmiotem działań zawodników są gry komputerowe. Zawody e-sportowe często przyjmują formę zorganizowanej wieloosobowej gry komputerowej, gdzie zawodowi gracze prowadzą rozgrywkę indywidualnie lub w drużynach, zebrani fizycznie lub przez Internet.World in Conflict jest strategią czasu rzeczywistego, zaprojektowaną przez twórców hitowej serii Ground Control. Ludzie ze szwedzkiej firmy Massive Entertainment umożliwili nam wcielenie się w militarnego dowódcę i wzięcie udziału w globalnym konflikcie zbrojnym. Została nam przedstawiona alternatywna wizja świata, wedle której zimnowojenny okres w historii XX wieku wcale nie dobiegł końca, a Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich nie uległ rozpadowi. Oczywiście właśnie pomiędzy kapitalistycznym Zachodem i komunistycznym Wschodem dochodzi do bezpośredniej konfrontacji. Developerzy rodem ze Skandynawii wprowadzili do wirtualnej rzeczywistości mnóstwo rozmaitych jednostek bojowych, pasujących do realiów z drugiej połowy ubiegłego stulecia. W akcji oglądamy więc piechotę, czołgi, pływające transportery opancerzone, samoloty, wyrzutnie rakietowe, baterie dział samobieżnych, helikoptery etc. Wszystkie obiekty militarne są dokładnie wymodelowane w trzech wymiarach, podobnie zresztą jak całe otoczenie. Główny cel rozgrywki stanowi przejmowanie kontroli nad kluczowymi miejscami na polach bitew poprzez umiejętne kierowanie wojskami. Każda z walczących stron dysponuje określoną liczbą specjalnych punktów, przeznaczonych na ściąganie posiłków. W ten sposób została wyeliminowana konieczność gromadzenia zasobów, a zabawa zyskała wyjątkową dynamikę. Rozbudowana kampania single-player jest ubarwiona scenkami przerywnikowymi, zapewniającymi całości spójność fabularną. Natomiast opcja multiplayer umożliwia posiadaczom PeCetów prowadzenie działań wojennych w sieci lokalnej lub za pośrednictwem Internetu. Szwedzcy autorzy opracowali kilka różnych trybów zabawy wieloosobowej, a także pozwolili użytkownikom na przygotowywanie rozmaitych modyfikacji.

Czytaj dalej pod linkiem: https://www.twitch.tv/lewiniaklive / https://www.instagram.com/krystiangasior2/


Solidarni z Ukrainą. Inwazja Rosji na Ukrainę to atak na prawa człowieka i życie milionów ludzi. Global Day of Action for Ukraine - Thailand. Działaj Teraz!


....................


In the Apocalypse of St. John, there is a description of the archangel Michaels fight with Satan (here called the Dragon) (Rev 12:712): And the great Dragon was thrown down, the ancient Serpent, called the Devil, and Satan, who deceived the entire inhabited earth, was thrown down to earth. and his angels were cast down with him.

How much Lucifer in Lucifer

T-22-P - Who really rules the world? -
-...
So Satan the Devil is the invisible ruler of the world! The Bible even calls him the god of this system of things.2 Corinthians 4:4. But how can someone so wicked...

Recognition of the rulers of this world

We do not need to rely on guesswork, for the Bible clearly shows that people and nations are under the authority of a rational, invisible person. We read: The whole world is under the power of the wicked one. The Scriptures recognize him by saying that he is called the Devil and Satan and that he is deceiving the whole inhabited earth (1 John 5:19; Revelation 12:9).

On one occasion when Jesus was tempted by the Devil, he did not deny that Satan is the ruler of this world. The Bible explains what happened: The Devil took him . Then Jesus said to him: Go away, Satan! (Matthew 4:1, 8-10).

Consider. Satan tempted Jesus by offering him all the kingdoms of the world. But would this be a real temptation if Satan had no real power over these realms? Probably not. Also note that Jesus did not deny that all these worldly governments are subject to Satan, although he would have done so had they not. So Satan the Devil is the invisible ruler of the world! The Bible even calls him the god of this system of things.2 Corinthians 4:4. But how could someone so wicked be so powerful?

Satan became an angel created by God who began to envy Him His position. He questioned Gods right to rule. Through the serpent, he deceived the first woman Eve and thus got her and her husband Adam to submit to him instead of God.Genesis 3:1-6; 2 Corinthians 11:3. At the same time, he claimed that he could turn all of the unborn descendants of Adam and Eve away from God. So God gave him time to prove his claim, but Satan failed to do so (Job 1:6-12; 2:1-10).

It is worth noting that Satan does not rule the world alone. He managed to draw other angels into rebellion against God. They became his spiritual henchmen, the demons. It is of these that the Bible speaks when it exhorts Christians: Stand firm against the machinations of the Devil; for we are wrestling, not against flesh and blood, but against governments, against powers, against the worldly rulers of this darkness, against the host of wicked spirits in heavenly places (Ephesians 6:11, 12).

Satan the Devil is essentially the god of this system of things, ...

Matthew, 4, 1-11 -

Mt, 4, 1-11 Temptation of Jesus 1 Then the Spirit led Jesus into the desert, ... All the kingdoms of the world and their splendor 9 and said to Him: « I will give you this ...

The Holy Scriptures of the Old and New Testaments - Rev 12 -

12 Therefore rejoice, you heavens and their inhabitants! Woe to the earth and woe to the sea, because the devil has come down to you, having great anger, knowing that he has but a short time.

The Holy Scriptures of the Old and New Testaments - Mt 24 -

(7) For nation will rise against nation, and kingdom against kingdom, and there will be famines and pestilences, and earthquakes in various places. (8) But all this is only the beginning of sorrows. (9) Then they will hand you over to tribulation and kill you, and all nations will hate you for my names sake.

Steam - a digital distribution and digital rights management platform, multiplayer game system and social networking site created by Valve Corporation. In October 2012, Valve expanded the offering to include non-game software.

COMPUTER - an electronic device used for automatic information processing. In this architecture, the computer consists of three main components: CPU - responsible for performing basic arithmetic operations. memory - storing program data and program instructions.

Electronic sport - a form of competition in which the subject of the players activities are computer games. Esports competitions often take the form of an organized multiplayer computer game where professional players play individually or in teams, gathered physically or over the internet.

World in Conflict is a real-time strategy designed by the creators of the hit series Ground Control. People from the Swedish company Massive Entertainment enabled us to play the role of a military commander and take part in a global armed conflict. We were presented with an alternative vision of the world, according to which the Cold War period in the history of the 20th century has not come to an end and the Union of Soviet Socialist Republics has not collapsed.Of course, it is between the capitalist West and the communist East that a direct confrontation takes place. Developers from Scandinavia have introduced a lot of various combat units to the virtual reality, matching the realities of the second half of the last century. In action, we see infantry, tanks, armored personnel carriers, planes, rocket launchers, batteries of self-propelled guns, helicopters, etc. All military objects are precisely modeled in three dimensions, as well as the entire environment. The main goal of the game is to take control of key places on the battlefields by skillfully directing the troops. Each of the fighting parties has a certain number of special points, intended for gathering reinforcements. In this way, the need to collect resources was eliminated, and the game gained unique dynamics. The extensive single-player campaign is colored with cutscenes, ensuring the coherence of the plot. However, the multiplayer option allows PC owners to conduct warfare in a local network or via the Internet. Swedish authors have developed several different multiplayer modes, and also allowed users to prepare various modifications.

Read more at the link: https://www.twitch.tv/lewiniaklive / https://www.instagram.com/krystiangasior2/

In solidarity with Ukraine. Russias invasion of Ukraine is an attack on human rights and the lives of millions of people. Global Day of Action for Ukraine - Thailand. Act Now!

pokaż cały opis
0 / 5 Oceny: 0
Włącz dostęp do 12803 znakomitych filmów i seriali
w mniej niż 2 minuty! Nowe, wygodne metody aktywacji.
Komentarze do: DVD ZSRR vs USA broń nuklearna eksplozja PL lewiniak
Najlepsze komentarze
Artur_Dyskopata 2022-12-11 18:48:08 0
To nie jest dobre. Odpowiedz
olo1707 2022-12-17 19:52:14 0
@Artur_Dyskopata: Zgadzam się Brakujące kończyny i powykręcane stawy. Tak dziś żyją ...

26 kwi 2022 — Urodził się bez prawej ręki i z nienaturalnie krótkimi nogami oraz powykręcanymi stopami, co przypisywano wybuchowi elektrowni w Czarnobylu. Odpowiedz
Autoodtwarzanie następnego wideo
on
off

Logowanie