DVD ZSRR vs USA NATO Francia PL lewiniak

Materiał przeznaczony dla osób pełnoletnich

Niniejsza treść została uznana przez Użytkowników lub Administratora za treść nieodpowiednią dla osób małoletnich. Materiał może zawierać treści wrażliwe, w szczególności pornografię lub w sposób nieuzasadniony eksponując przemoc. Aby obejrzeć materiał Użytkownik musi mieć ukończone 18 lat lub posiadać zgodę przedstawiciela ustawowego na zapoznanie się z niniejszą treścią. Usługodawca zastrzega, że zgodnie z treścią Regulaminu, Użytkownikiem Serwisu może być wyłącznie osoba pełnoletnia lub małoletnia działającą za zgodą przedstawiciela ustawowego. Zapoznanie się z treścią z naruszeniem tych zasad następuje na wyłączną odpowiedzialność Użytkownika.

Odblokuj dostęp do 12816 filmów i seriali premium od oficjalnych dystrybutorów!
Oglądaj legalnie i w najlepszej jakości.
Włącz dostęp
avatar
Dodał: olo1707


   

Łukasza Jezus mówi: Widziałem szatana, spadającego z nieba jak błyskawica, a w Starym Testamencie prorok Izajasz nazywa go Jaśniejącym synem Jutrzenki. Stąd jego łacińskie imię to Lucyfer ten, który niesie (ferre) światło (lux).2

Upadek szatana, czyli historia wojny w Niebie

Kiedy pewnego razu Jezus był kuszony przez Diabła, nie zaprzeczył, że Szatan jest władcą tego świata. Biblia wyjaśnia, co się wtedy stało: Diabeł wziął go

Kto naprawdę rządzi światem? -

O czym świadczy sytuacja panująca na świecie

Na przekór wysiłkom różnych osobistości, mających jak najlepsze intencje, świat od zarania dziejów doznaje strasznych udręk. Zastanawia to ludzi myślących; na przykład dziennikarz David Lawrence napisał: Na ziemi pokój chyba każdy tego pragnie. Ludziom dobrej woli prawie wszystkie narody świata żywią ją w stosunku do siebie. Gdzie zatem tkwi błąd? Dlaczego wbrew naszym wrodzonym pragnieniom wisi nad nami groźba wojny?

Czyż nie zakrawa to na paradoks? Chociaż ludzie z natury pragną żyć w pokoju, powszechnie się nienawidzą i zabijają i to z ogromną zawziętością. Pomyśl o odrażających okrucieństwach popełnianych z zimną krwią: o bezlitosnym torturowaniu i mordowaniu drugich w komorach gazowych, w obozach koncentracyjnych, za pomocą miotaczy płomieni, bomb napalmowych oraz innymi bezwzględnymi metodami.

Czy twoim zdaniem ludzie tęskniący przecież za pokojem i szczęściem byliby sami z siebie zdolni do takich podłości? Jakież to siły popychają człowieka do równie ohydnych postępków lub wikłają go w sytuacje, w których czuje się zmuszony do popełniania okrucieństw? Czy nie przyszło ci nigdy na myśl, że do takich aktów przemocy może skłaniać ludzi jakaś zła, niewidzialna moc?


Szatana Diabła istocie jest bogiem tego systemu rzeczy, ...


Wtedy Duch wyprowadził Jezusa na pustynię, aby był kuszony przez diabła. A gdy pościł już czterdzieści dni i czterdzieści nocy, poczuł w końcu głód. Wtedy przystąpił kusiciel i rzekł do Niego: «Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz, żeby te kamienie stały się chlebem».

Kuszenie Jezusa / Mt 4,111

Mt, 4, 1-11 Kuszenie Jezusa 1 Wtedy Duch wyprowadził Jezusa na pustynię, ... Mu wszystkie królestwa świata oraz ich przepych 9 i rzekł do Niego: «Dam Ci to ...


Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu - Ap 12 -

12 Dlatego radujcie się, niebiosa i ich mieszkańcy! Biada ziemi i biada morzu - bo zstąpił do was diabeł, pałając wielkim gniewem, świadom, że mało ma czasu».


Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu - Łk 21 -

11 Będą silne trzęsienia ziemi, a miejscami głód i zaraza; ukażą się straszne zjawiska i wielkie znaki na niebie. Prześladowanie uczniów.


Steam platforma dystrybucji cyfrowej i zarządzania prawami cyfrowymi, system gry wieloosobowej oraz serwis społecznościowy stworzony przez Valve Corporation. W październiku 2012 roku Valve rozszerzyło ofertę o oprogramowanie niebędące grami.


KOMPUTER - urządzenie elektroniczne służące do automatycznego przetwarzania informacji. W architekturze tej komputer składa się z trzech głównych komponentów: procesor - odpowiedzialny za wykonywanie podstawowych operacji arytmetycznych. pamięć - przechowująca dane programu oraz instrukcje programu.


Sport elektroniczny forma rywalizacji, w której przedmiotem działań zawodników są gry komputerowe. Zawody e-sportowe często przyjmują formę zorganizowanej wieloosobowej gry komputerowej, gdzie zawodowi gracze prowadzą rozgrywkę indywidualnie lub w drużynach, zebrani fizycznie lub przez Internet.


World in Conflict jest strategią czasu rzeczywistego, zaprojektowaną przez twórców hitowej serii Ground Control. Ludzie ze szwedzkiej firmy Massive Entertainment umożliwili nam wcielenie się w militarnego dowódcę i wzięcie udziału w globalnym konflikcie zbrojnym. Została nam przedstawiona alternatywna wizja świata, wedle której zimnowojenny okres w historii XX wieku wcale nie dobiegł końca, a Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich nie uległ rozpadowi. Oczywiście właśnie pomiędzy kapitalistycznym Zachodem i komunistycznym Wschodem dochodzi do bezpośredniej konfrontacji. Developerzy rodem ze Skandynawii wprowadzili do wirtualnej rzeczywistości mnóstwo rozmaitych jednostek bojowych, pasujących do realiów z drugiej połowy ubiegłego stulecia. W akcji oglądamy więc piechotę, czołgi, pływające transportery opancerzone, samoloty, wyrzutnie rakietowe, baterie dział samobieżnych, helikoptery etc. Wszystkie obiekty militarne są dokładnie wymodelowane w trzech wymiarach, podobnie zresztą jak całe otoczenie. Główny cel rozgrywki stanowi przejmowanie kontroli nad kluczowymi miejscami na polach bitew poprzez umiejętne kierowanie wojskami. Każda z walczących stron dysponuje określoną liczbą specjalnych punktów, przeznaczonych na ściąganie posiłków. W ten sposób została wyeliminowana konieczność gromadzenia zasobów, a zabawa zyskała wyjątkową dynamikę. Rozbudowana kampania single-player jest ubarwiona scenkami przerywnikowymi, zapewniającymi całości spójność fabularną. Natomiast opcja multiplayer umożliwia posiadaczom PeCetów prowadzenie działań wojennych w sieci lokalnej lub za pośrednictwem Internetu. Szwedzcy autorzy opracowali kilka różnych trybów zabawy wieloosobowej, a także pozwolili użytkownikom na przygotowywanie rozmaitych modyfikacji.


Czytaj dalej pod linkiem: https://www.twitch.tv/lewiniaklive / https://www.instagram.com/krystiangasior2/


Solidarni z Ukrainą. Inwazja Rosji na Ukrainę to atak na prawa człowieka i życie milionów ludzi. Global Day of Action for Ukraine - Thailand. Działaj Teraz!


..................


In Luke, Jesus says, I saw Satan fall like lightning from heaven, and in the Old Testament the prophet Isaiah calls him Shining son of the Dawn. Hence his Latin name is Lucifer - the one who carries (ferre) the light (lux).2

The Fall of Satan, or the Story of the War in Heaven

When Jesus was tempted by the Devil on one occasion, he did not deny that Satan is the ruler of this world. The Bible explains what happened then: The devil took him

Who really rules the world? -

What is the situation in the world showing

Despite the efforts of various personalities with the best of intentions, the world has been experiencing terrible torments since the beginning of time. This puzzles thinking people; for example, journalist David Lawrence wrote: Peace on earth is what everyone seems to want. To people of goodwill-almost all the nations of the world have it toward one another. So where is the error? Why is the threat of war hanging over us against our innate desires?

Doesnt that seem like a paradox? Although humans naturally want to live in peace, they universally hate and kill each otherand with great ferocity. Think of the hideous atrocities committed in cold blood: the merciless torture and murder of others in gas chambers, concentration camps, flamethrowers, napalm bombs, and other ruthless methods.

Do you think people who yearn for peace and happiness would be capable of such vileness on their own? What forces drive a man to such heinous acts, or entangle him in situations where he feels compelled to commit atrocities? Has it ever occurred to you that some evil, invisible power might be driving people to such acts of violence?

Satan the Devil is essentially the god of this system of things, ...

Then the Spirit led Jesus into the desert to be tempted by the devil. And after he had fasted forty days and forty nights, he felt hungry at last. Then the tempter came and said to him, If you are the Son of God, tell these stones to become bread.

Temptation of Jesus / Matthew 4:1-11

Mt, 4, 1-11 Temptation of Jesus 1 Then the Spirit led Jesus into the desert, ... All the kingdoms of the world and their splendor 9 and said to Him: « I will give you this ...

The Holy Scriptures of the Old and New Testaments - Rev 12 -

12 Therefore rejoice, you heavens and their inhabitants! Woe to the earth and woe to the sea, because the devil has come down to you, having great anger, knowing that he has but a short time.

The Holy Scriptures of the Old and New Testaments - Luke 21 -

11 There will be strong earthquakes, famines and pestilences in places; there will be terrible things and great signs in the sky. Bullying students.

Steam - a digital distribution and digital rights management platform, multiplayer game system and social networking site created by Valve Corporation. In October 2012, Valve expanded the offering to include non-game software.

COMPUTER - an electronic device used for automatic information processing. In this architecture, the computer consists of three main components: CPU - responsible for performing basic arithmetic operations. memory - storing program data and program instructions.

Electronic sport - a form of competition in which the subject of the players activities are computer games. Esports competitions often take the form of an organized multiplayer computer game where professional players play individually or in teams, gathered physically or over the internet.

World in Conflict is a real-time strategy designed by the creators of the hit series Ground Control. People from the Swedish company Massive Entertainment enabled us to play the role of a military commander and take part in a global armed conflict. We were presented with an alternative vision of the world, according to which the Cold War period in the history of the 20th century has not come to an end and the Union of Soviet Socialist Republics has not collapsed. Of course, it is between the capitalist West and the communist East that a direct confrontation takes place. Developers from Scandinavia have introduced a lot of various combat units to the virtual reality, matching the realities of the second half of the last century. In action, we see infantry, tanks, armored personnel carriers, planes, rocket launchers, batteries of self-propelled guns, helicopters, etc. All military objects are precisely modeled in three dimensions, as well as the entire environment. The main goal of the game is to take control of key places on the battlefields by skillfully directing the troops. Each of the fighting parties has a certain number of special points, intended for gathering reinforcements. In this way, the need to collect resources was eliminated, and the game gained unique dynamics. The extensive single-player campaign is colored with cutscenes, ensuring the coherence of the plot. Natwhile the multiplayer option allows PC owners to wage warfare on a local network or via the Internet. Swedish authors have developed several different multiplayer modes, and also allowed users to prepare various modifications.

Read more at the link: https://www.twitch.tv/lewiniaklive / https://www.instagram.com/krystiangasior2/

In solidarity with Ukraine. Russias invasion of Ukraine is an attack on human rights and the lives of millions of people. Global Day of Action for Ukraine - Thailand. Act Now!

pokaż cały opis
0 / 5 Oceny: 0
Włącz dostęp do 12816 znakomitych filmów i seriali
w mniej niż 2 minuty! Nowe, wygodne metody aktywacji.
Komentarze do: DVD ZSRR vs USA NATO Francia PL lewiniak
Autoodtwarzanie następnego wideo
on
off

Logowanie