+ Napisz wiadomość
132118 odsłon wideo
Dołączył(a): 2020-03-04
Najczęściej oglądane filmy na kanale dlaCiebietv
Już w najbliższy czwartek, 25 stycznia tradycyjnie o godz. 15.00 odbędzie się pierwsza w tym roku zwyczajna sesja Rady Miasta. Co jednak wyróżnia tę zwyczajną sesję od pozostałych to fakt braku projektów uchwał dotyczących budżetu na rok 2024 i Wieloletniej Prognozy Finansowej, które nie zostały uchwalone podczas sesji grudniowej, jak to było w zwyczaju. Inną ciekawostką jest także punkt 4.8 dotyczący umorzenia raty kredytu wobec gminy Mysłowice w wysokości 805.671,23 zł. I choć radni takie uzasadnienie posiadają, mieszkańcy też chcieliby wiedzieć, komu nasze miasto chce podarować prawie milion zł.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Sprawozdanie z działalności Miejskiej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego w Mieście Mysłowice, w tym rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie:
  2.1. przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Mysłowicach za 2023 rok - druk nr 9
3. Wnioski i oświadczenia Radnych.
4. Rozpatrzenie projektów uchwał wnoszonych przez Prezydenta Miasta w sprawie:
  4.1. nadania nazwy rondu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w mieście Mysłowice - druk nr 1
  4.2. przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Mysłowice - druk nr 5
  4.3. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Mysłowicach przy ulicy Karola Szymanowskiego nr 2C - druk nr 2
  4.4. wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia na czas nieoznaczony dzierżawy nieruchomości niezabudowanej, położonej w Mysłowicach w rejonie ulicy Orła Białego - druk nr 3
  4.5. zmiany uchwały nr LXIII/1018/23 Rady Miasta Mysłowice z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w Mysłowicach w rejonie ulic: Mikołowskiej Obrzeżnej Zachodniej - Irysów - druk nr 4
  4.6. wyrażenia opinii dotyczącej rozłożenia na raty wierzytelności przysługującej Miejskiemu Zarządowi Gospodarki Komunalnej w Mysłowicach z tytułu korzystania z lokalu mieszkalnego położonego w Mysłowicach przy ul. Armii Krajowej - druk nr 6
  4.7. wyrażenia opinii dotyczącej umorzenia wierzytelności przysługującej Miejskiemu Zarządowi Gospodarki Komunalnej w Mysłowicach z tytułu korzystania z lokalu mieszkalnego położonego w Mysłowicach przy ul. Kwiatowej - druk nr 7
  4.8. wyrażenia opinii dotyczącej umorzenia drugiej raty wierzytelności przysługującej Gminie Mysłowice z tytułu udzielonej pożyczki - druk nr 8
5. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie między sesjami Rady Miasta.
6. Informacja Skarbnika Miasta o zmianach w budżecie miasta.
7. Sprawy bieżące Rady Miasta, w tym:
  7.1. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Zespołu do zaopiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników sądowych na kadencję 2024 -2027 w ramach wyborów uzupełniających - druk nr 10
  7.2. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wystąpienia do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach o informacje na temat kandydatów na ławników sądowych - druk nr 11
  7.3. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania wyróżnienia Zasłużony dla Miasta Mysłowice Pani Joannie Bliwert-Hoderny - druk nr 12
  7.4. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o pracy Rady Miasta Mysłowice w okresie międzysesyjnym;
  7.5. przyjęcie Sprawozdania z pracy Rady Miasta Mysłowice w 2023 roku;
  7.6. przyjęcie sprawozdań z pracy Komisji Rady Miasta Mysłowice w 2023 roku;
  7.7. przyjęcie protokołów z sesji Rady Miasta Mysłowice.
8. Zamknięcie sesji.

Materiał dla strony ctmyslowice.pl05:14:301080p 371 05:14:30Sesja Rady Miasta Mysłowice 25 stycznia 2024 r. 1080p

Dodał: dlaCiebietv

Nowo dodane filmy i seriale CDA Premium