Resident Evil 7: Not a Hero DLC PL PlayStation Network (Polska)
Następne wideo
anuluj
Odblokuj dostęp do 13962 filmów i seriali premium od oficjalnych dystrybutorów!
Oglądaj legalnie i w najlepszej jakości.
Włącz dostęp
avatar
Dodał: olo1707

Oto zasady, którymi powinniśmy kierować się przy wyborze jakiejkolwiek rozrywki: książek, muzyki, programów telewizyjnych czy filmów w kinie. Biblia mówi: „Wreszcie, bracia, myślcie tylko o tym, co prawdziwe, co poczciwe, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co chwalebne, co jest cnotą i godne pochwały.” Flp 4,8 (BW)

Nie bierz udziału w nieodpowiednich zabawach. Biblia mówi: „Ku temu, co niegodziwe, nie zwrócę moich oczu, nienawidzę wszystkiego, co grzeszne, nic takiego nigdy do mnie nie przylgnie” PS. 101,3 (BW)

Nie możesz czerpać radości z grzesznych rozrywek tego świata i jednocześnie być przyjacielem Boga. Biblia mówi: „Wiarołomni, czy nie wiecie, że przyjaźń ze światem, to wrogość wobec Boga? Jeśli więc kto chce być przyjacielem świata, staje się nieprzyjacielem Boga.” Jk 4,4 (BW)

Jakie są niektóre z grzesznych przyjemności tego świata? Biblia mówi: „Wiadomo przecież powszechnie, jakie to uczynki wywodzą się z pożądliwości ciała: nierząd, nieczystość, wszelkie wyuzdanie, bałwochwalstwo i czary, nienawiść jednych do drugich, spory, zawiści, brak opanowania, pycha, niezgoda, ... pijaństwo, hulatyki i tym podobne. Otóż ostrzegam was tak samo stanowczo, jak już to kiedyś czyniłem: nikt z tych, którzy dopuszczają się tych występków, nie otrzyma w nagrodę królestwa Bożego.” Gal 5,19-21 (BWP)

Oto kolejna opinia na temat przyjemności i rozrywek tego świata, którą znajdziemy w Biblii. Biblia mówi: „Nie miłujcie świata ani tego, co jest na świecie, bo kto miłuje świat, w tym nie ma miłości Ojca. Wszystko bowiem, co jest w świecie — pożądliwość ciała, pożądliwość oczu, wynoszenie się z powodu rzeczy doczesnych — pochodzi nie od Ojca, lecz od tego świata. Tymczasem świat przemija razem ze swymi pożądliwościami; ten zaś, kto wypełnia wolę Bożą, ostoi się na wieczność.” 1 J 2,15-17 (BWP)

Bóg pragnie abyśmy żyli pobożnie i zgodnie z Duchem Chrystusowym. Biblia mówi: „I wszystko, cokolwiek czynicie w słowie lub w uczynku, wszystko czyńcie w imieniu Pana Jezusa, dziękując przez Niego Bogu Ojcu.” Kol. 3,17 (BW). „Ukazała się bowiem łaska Boga... Ona to zachęca nas, byśmy się wyrzekli bezbożności i ulegania światowym żądzom, a rozpoczęli żyć na tym świecie rozumnie, sprawiedliwie i pobożnie”. Tyt 2,11-12 (BW)

Stawiaj wypoczynek na właściwym miejscu

Stawiaj wypoczynek na właściwym miejscu 1 W obecnych trudnych dniach wszyscy potrzebujemy niekiedy zmiany tempa życia. Pewna doza wypoczynku jest całkiem stosowna. Ale poświęcanie zbyt wiele czasu na relaks, rozrywkę i spotkania towarzyskie może sprawić, że zacznie go brakować na sprawy duchowe. Wypoczynek powinniśmy stawiać na właściwym miejscu (Mat. 5:3). Jak można to osiągnąć? Stosując się do rady z Listu do Efezjan 5:15-17.


Resident Evil VII: Biohazard - Not a Hero

Oldskulowa strzelanina 2D, opracowana przez znane z gry OlliOlli niezależne studio Roll7. W grze wcielamy się w rewolwerowca, który oferuje swe usługi nietypowemu kandydatowi na lokalnego burmistrza, jakim jest antropomorficzny królik BunnyLord.


Not a Hero to nastawiona na szybką akcję, oldskulowa strzelanina 2D na platformę PC, PS4 itd., w której wcielamy się w rewolwerowca na usługach lokalnego burmistrza. Produkcję przygotowało niezależne londyńskie studio Roll7, znane z utrzymanej w podobnej stylistyce graficznej deskorolkowej gry OlliOlli.

Akcja gry przenosi nas do bliżej nieokreślonego miasta, gdzie jednym z kandydatów na burmistrza jest antropomorficzny królik BunnyLord, przybyły z przyszłości. Jednym z elementów jego nietypowej kampanii jest oczyszczenie miasta z przestępców i oprychów, którzy mogliby zagrozić wynikom wyborów. Swoje usługi tajemniczemu przybyszowi oferuje niejaki Steve, znany ze swych umiejętności strzeleckich i wyjątkowego braku instynktu samozachowawczego. Jego zadaniem jest stworzenie drużyny sobie podobnych twardzieli i oczyszczenie pięciu dzielnic miasta z szerzącej się tam przestępczości.

Not a Hero składa się z szeregu dynamicznych misji, podczas których wcielamy się w różnych członków ekipy Steve’a, wykonując kolejne, wyznaczane przez BunnyLorda zadania. Są one krótkie i zazwyczaj sprowadzają się do oczyszczenia budynku z wrogów oraz dotarcia do wyjścia, choć spotkamy się także z nieco „ambitniejszymi” celami, jak zhakowanie terminala czy podłożenie ładunków wybuchowych. Kontrolowana przez nas postać może ukrywać się za elementami otoczenia, by w odpowiednim momencie zaatakować zaskoczonych przeciwników. Co ciekawe, reagują oni na dźwięk przeładowywanej broni, decydując się w takiej chwili na atak. Dlatego m.in. wśród dostępnego arsenału broni, determinującego styl rozgrywki, znajdziemy także cichą i skuteczną katanę oraz inne bardziej wyszukane narzędzia eksterminacji, jak np. bomba umocowana na grzebiecie kociaka. Nasze dokonania w każdej z kolejnych misji są punktowane, a jednym z czynników podnoszących mnożnik punktowy są efektowne serie zabójstw. Ciekawostkę stanowi fakt, że w specjalnej edycji gry, zatytułowanej Not a Hero: Super Snazzy Edition możliwa jest także gra samym BunnyLordem w ramach niedostępnej wcześniej kampanii Me, Myself & BunnyLord. Wersja ta oferuje nową przygodę, zawierającą trzy nowe misje, nowych złoczyńców oraz kolejne wymagające wyzwania.

Mamy obowiązek pamiętać

Inwazja Rosji na Ukrainę, wojna rosyjsko-ukraińska (w Rosji oficjalnie wojskowa operacja specjalna, ros. ) inwazja na ...

Rosja porywa ukraińskie dzieci? ONZ bada sprawę - DW
rosja-porywa-ukraińskie-dzieci-...
15 cze 2022 — Międzynarodowa komisja śledcza Rady Praw Człowieka ONZ otrzymała sygnały na temat porwań z domów dziecka na ukraińskich terytoriach ...
Rosjanie porywają dzieci z Ukrainy i pokazują to w telewizji ...
... › Dla Ciebie › Ukraina
21 wrz 2022 — Rosjanie wciąż porywają ukraińskie dzieci z Mariupola i obwodu donieckiego. Niedawno samolotem Ministerstwa Obrony Federacji Rosyjskiej do ...

Czytaj dalej pod linkiem: https://www.twitch.tv/lewiniaklive / https://www.instagram.com/krystiangasior2/

Tak, jednoczymy graczy za pomocą międzynarodowego serwera przy implementacji ... Informacje o wszystkich osiągnięciach zostaną zachowane.Jednoczymy się w imieniu całej Polski z narodem ukrainskim w bulu i w nadzieji ...Solidarni z Ukrainą
Dziś Gracz konsolowy mówi jednym głosem. ..
PlayStation Network (Polska)

Jedność, przyjaźń i braterstwo były, są i będą istotą siły
Jest taki czas, co łzy w śmiech zmienia, jest taka moc, co smutek w radość przemienia, jest taka siła, co spełnia marzenia To właśnie to ... jedności Siła ....


../..


These are the rules that we should follow when choosing any kind of entertainment: books, music, TV programs or movies in the cinema. The Bible says, "Finally, brethren, think only of what is true, what is good, what is just, what is clean, what is nice, what is glorious, what is virtue and what is commendable." Flp 4.8 (BW)

Do not participate in inappropriate games. The Bible says, "To what is wicked I will not turn my eyes, I hate all that is sinful, nothing like that will ever stick to me." PS. 101.3 (BW)

You cannot enjoy the sinful pastimes of this world and be a friend of God at the same time. The Bible says, “Faithless, don't you know that friendship with the world is hostility to God? So if anyone wants to be a friend of the world, he becomes an enemy of God. " Jk 4.4 (BW)

What are some of the sinful pleasures of this world? The Bible says: "It is well known what kind of deeds are derived from the lust of the flesh: fornication, uncleanness, all self-indulgence, idolatry and witchcraft, hatred of one another, strife, envy, lack of self-control, pride, discord, ... drunkenness, revelations. and the like. Well, I warn you as emphatically as I have done before: none of those who commit these transgressions will receive the kingdom of God as a reward. " Ga 5: 19-21 (BWP)

Here is another opinion about the pleasures and pastimes of the world that we find in the Bible. The Bible says: "Do not love the world or the things in the world, for whoever loves the world does not have the Father's love in him. For everything that is in the world - the lust of the flesh, the lust of the eyes, the exaltation of earthly things - comes not from the Father, but from this world. Meanwhile, the world passes away with its lusts; and whoever does God's will will stand forever. " 1 John 2: 15-17 (BWP)

God wants us to live godly and in accordance with the Spirit of Christ. The Bible says, "And whatever you do in word or deed, do everything in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God the Father." Col. 3.17 (BW). "The grace of God has appeared ... She encourages us to renounce ungodliness and succumb to worldly desires, and to start living in this world rationally, justly and godly." Titles 2,11-12 (BW)

Put your leisure in the right place

Put your leisure in the right place 1 In these troubled days, we all need a change of pace at times. A certain amount of rest is quite appropriate. But spending too much time on relaxation, entertainment, and socializing can make you run out of time for spiritual things. We should put rest in the right place (Matthew 5: 3). How can this be achieved? By applying the advice at Ephesians 5: 15-17.

Resident Evil VII: Biohazard - Not a Hero

An old-school 2D shooter, developed by the independent studio Roll7 known from the game OlliOlli. In the game we play the role of a gunslinger who offers his services to an unusual candidate for the local mayor, which is the anthropomorphic BunnyLord rabbit.

Not a Hero is a fast-paced, old-school 2D shooter for PC, PS4, etc., in which we play the role of a gunslinger in the service of the local mayor. The production was prepared by the independent London studio Roll7, known for the similarly styled graphic skateboard game OlliOlli.

The action of the game takes us to an undefined city, where one of the candidates for mayor is the anthropomorphic BunnyLord rabbit, who came from the future. One of the elements of his unusual campaign is to clean the city of criminals and thugs who could threaten the election results. A certain Steve, known for his shooting skills and exceptional lack of self-preservation instinct, offers his services to the mysterious stranger. His task is to create a team of similar tough guys and clean five city districts of the rampant crime there.

Not a Hero consists of a series of dynamic missions, during which we play the role of various members of Steve's team, performing subsequent tasks set by BunnyLord. They are short and usually come down to clearing the building of enemies and reaching the exit, although we will also meet with slightly more ambitious goals, such as hacking the terminal or planting explosives. The character we control can hide behind the elements of the environment to attack the surprised enemies at the right moment. Interestingly, they react to the sound of the reloading weapon, deciding to attack at that moment. Therefore, among others Among the available arsenal of weapons that determine the style of the game, we can also find a silent and effective katana and other more sophisticated tools of extermination, such as a bomb attached to a kitten's back. Our achievements in each of the subsequent missions are scored, and one of the factors increasing the point multiplier is the effective series of kills. An interesting fact is that in a special editionof the game, entitled Not a Hero: Super Snazzy Edition, it is also possible to play the BunnyLord himself as part of the previously unavailable Me, Myself & BunnyLord campaign. This version offers a new adventure with three new missions, new villains and more challenging challenges.

We have a duty to remember

Russia's invasion of Ukraine, the Russo-Ukrainian war (officially a military special operation in Russia, RUS) invasion of ...

Russia kidnaps Ukrainian children? UN investigates - DW
russia-kidnaps-ukrainian-children -...
Jun 15, 2022 - The UN Human Rights Council's International Commission of Inquiry received signals about kidnappings from orphanages in Ukrainian territories ...
Russians kidnap children from Ukraine and show it on TV ...
... ›For you› Ukraine
Sep 21, 2022 - Russians are still kidnapping Ukrainian children from Mariupol and the Donetsk region. Recently, by plane of the Ministry of Defense of the Russian Federation to ...

Read on at the link: https://www.twitch.tv/lewiniaklive / https://www.instagram.com/krystiangasior2/

Yes, we unite players through an international server in the implementation ... Information about all achievements will be preserved. We unite on behalf of the whole of Poland with the Ukrainian nation in pain and in the hope ... Solidarity with Ukraine
Today, the console player speaks with one voice. ..
PlayStation Network (Poland)

Unity, friendship and brotherhood have been, are and will be the essence of strength
There is a time that changes tears into laughter, there is such a power that turns sadness into joy, there is such a strength that makes dreams come true This is ... of unity Strength ....

pokaż cały opis
0 / 5 Oceny: 0
Włącz dostęp do 13962 znakomitych filmów i seriali
w mniej niż 2 minuty! Nowe, wygodne metody aktywacji.
Komentarze do: Resident Evil 7: Not a Hero DLC PL PlayStation Network (Polska)
Najlepsze komentarze
bmieczyk 2022-10-13 22:16:38 0
Mocne ! Polecam .... Odpowiedz
olo1707 2022-12-30 10:16:33 0
@bmieczyk: Połączeni wspólną pasają Zapraszam Cię do mojego świata często gęsto wracam do tych części rezydenta.

W roku 2022 w serwisach informacyjnych ciągle była mowa o wojnach, trudnej sytuacji ekonomicznej oraz o katastrofach ekologicznych. Tylko Biblia wyjaśnia prawdziwe znaczenie tych wydarzeń. Odpowiedz
olo1707 2022-12-30 10:17:55 0
@bmieczyk: bo chcemy czasami oderwać się od realnego swiata i przenieść myślą oraz zaangażowaniem w krainę marzeń. Odpowiedz
Autoodtwarzanie następnego wideo
on
off

Ostatnio komentowane:

Logowanie