Pandemiczni bandyci w drodze do więzienia (Aktualizacja)
Następne wideo
anuluj
Odblokuj dostęp do 12816 filmów i seriali premium od oficjalnych dystrybutorów!
Oglądaj legalnie i w najlepszej jakości.
Włącz dostęp
avatar

Szanowni państwo.

Wojna z pandemią, jest tak naprawdę wojną z ludźmi !
Od 30 lat ostrzegałem, że ignorowanie postępującego faszyzmu opartego na fetyszach, doprowadzi nas do wojny domowej lub globalnej.

Świat jaki znamy świat prawa naturalnego umiera na naszych oczach, zaatakowany przez zwierzęta, faszystów, filantropów, rządowych i korporacyjnych spiskowców zorganizowanych w międzynarodowe grupy przestępcze, w skład których wchodzą prezydenci, prezydenci miast, ministrowie, członkowie senatów, sejmów, urzędników, funkcjonariuszy, urzędników regionalnych, a także biznesmeni, naukowcy, lekarze, którzy łamią swym postępowaniem przysięgę Hipokratesa oraz zmanipulowane ofiary poprawności politycznej i powszechnego strachu !

Dodatkowo lekarze i farmaceuci łamią za pomocą testów oraz szczepionek regułę: zakaz przyrządzania środków sekretnych, by tą nieuczciwą drogą nie zdobywać pacjentów oraz maksymę: salus aegroti suprema lex medicorum est dobro chorego jest najwyższym obowiązkiem lekarza, co dąży do Art. 148 KK: §1. Kto zabija człowieka, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 8, karze 25 lat pozbawienia wolności albo karze dożywotniego pozbawienia wolności.

Szanowni państwo, wystarczy tylko długopis i kartka papieru, aby wnieść do sądów i prokurator akty oskarżenia, przeciw wszystkimi tym, którzy wprowadzają ideologie Nowego Porządku Świata, opartego na przestępstwie terroru, transhumanizmu oraz fałszywej pandemii, dążącej do kontroli społecznej.


Pozwy należy składać szybko, ponieważ, rząd w razie stanu wyjątkowego ucieknie z kraju, pozostawiając wojnę z narodem na barkach służb mundurowych.

( Spodziewamy się, że stan wyjątkowy, może zostać wprowadzony na skutek nieporozumień społecznych, sąsiedniej wojny lub za pomocą zamachu fałszywej flagi, który uderzy być może w Andrzeja Dudę, wedle założenia, że należy poświecić najsłabszą personę, której fetysz tytułu lub stanowiska, jest wymowny i opiniotwórczy )

Eksperymenty medyczne, medialna dezinformacja, fake newsy, testy PCR, mandaty, bezprawne ograniczenie użytkowania gotówki, niszczenie miejsc pracy, niszczenie ludzkiej psychiki, niszczenie poczucia bezpieczeństwa, prześladowanie ludzi chorych i niepełnosprawnych, zakaz wolnego poruszania (lockdown), łamanie ludzkich praw i godności, podział i szczucie społeczne, zagrzybienie ciał, niszczenie systemu immunologicznego, ograniczanie wolności społecznej i personalnej, przygotowanie nielegalnej zmiany systemowej, dyskryminacja, wykorzystywanie służb do prywatnych interesów, przekształcenie państwa i instytucji w spółki, narażanie społeczeństwa na niebezpieczeństwo, strach, choroby, tortury psychiczne, zmuszanie do określonego zachowania, obostrzenia niezgodne z prawem naturalnym, konstytucją, kodeksami, przetrzymywanie ludzi w zamknięciu, ludobójstwo, brak dostępu do lekarza, tworzenie czynników chorobotwórczych, za pomocą strachu, testów PCR, ograniczenie dostępu do powietrza noszenia maseczek zmienia kraj wolności w obóz koncentracyjny, w którym rząd, torturuje naród w celu osiągnięcia interesu nadrzędnego, jakim jest Rząd i Państwo Światowe nadzorujące życie społeczne za pomocą terroru, prawa zwierząt i ludobójstwa.

Szanowni Państwo. Podważanie Prawa Naturalnego, Konstytucji, wpisuje działania rządu w schemat terroryzmu, mającego na celu zmianę ustroju na światowy totalitaryzm, co jest niezgodne z artykułem Art. 127. Konstytucji: Zamach stanu: 1. Kto, mając na celu pozbawienie niepodległości, oderwanie części obszaru lub zmianę przemocą konstytucyjnego ustroju Rzeczypospolitej Polskiej, podejmuje w porozumieniu z innymi osobami działalność zmierzającą bezpośrednio do urzeczywistnienia tego celu, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 10, karze 25 lat pozbawienia wolności albo karze dożywotniego pozbawienia wolności. 2. Kto czyni przygotowania do popełnienia przestępstwa określonego w § 1, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3.

Podrzędne prawa tworzone na siłę przez różnorakie sitwy, są niezgodne z prawem naturalnym i regułą Radbrucha: Jeśli norma prawna w drastyczny sposób łamie podstawowe normy moralne, to nie obowiązuje (łac. lex iniustissima non est lex).

Taka norma nie dostępuje godności bycia prawem, może być odrzucona i tym samym obywatele nie mają obowiązku jej przestrzegania, a administracja państwowa i sądownictwo jej stosowania.), a nastawianie ludzi przeciw sobie, jest formą infamii, czyli celowego piętnowania społeczeństwa dla własnych celów.

Z uwagi na ilość pogłębiających się czynników chorobowych oraz z uwagi na ilość zmarłych nie przyjętych do i przez lekarzy, mamy do czynienia z zaplanowanym ludobójstwem, zasługującym na zasłużoną karę śmierci i konfiskatę mienia.

Organizujmy się, twórzmy uzbrojony ruch oporu. Atakujemy w samoobronie tych, którzy nie dają nam żyć, uczyć się, pracować, kupować, czy leczyć się
Władze sprawuje społeczeństwo, a nie politycy syjoniści i psychopaci pokroju Kaczyńskiego, Morawieckiego, czy Dudy i Ziobry.

Według prawa naturalnego, możecie rządzić tylko swoimi dupami, jeśli ktoś chce rządzić moim światem niech przygotuje się na wojnę obronną !
Apeluje do policji i wojska, kogo u diaska chcecie bronić prywatne firmy i grupy przestępcze !? Przypominam policji, wojsku, lekarzom, dziennikarzom, urzędnikom, że w tym konflikcie, to wy możecie stracić najwięcej.

Egzekwuj swoje prawa !

Możemy złożyć na Policjanta zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa na podstawie wielu z poniższych artykułów. Pamiętajcie że to nie ma być skarga tylko możliwość popełnienia przestępstwa. W takiej sytuacji Policjant zostaję z automatu zawieszony na 6 miesięcy lub do momentu wyjaśnienia sprawy i dostaje 50 % wynagrodzenia. Możecie składać także zawiadomienia do prokuratury na działania sprzedawców, właścicieli, kierowników sklepów, polityków, ministrów, prezydentów, lekarzy

Art. 135. KW Ukrywanie towaru przed nabywcą lub odmawianie jego sprzedaży. Kto, zajmując się sprzedażą towarów w przedsiębiorstwie handlu detalicznego lub w przedsiębiorstwie gastronomicznym, ukrywa przed nabywcą towar przeznaczony do sprzedaży lub umyślnie bez uzasadnionej przyczyny odmawia sprzedaży takiego towaru, podlega karze grzywny.

Art. 191. KK. Zmuszanie do określonego zachowania. §1. Kto stosuje przemoc wobec osoby lub groźbę bezprawną w celu zmuszenia innej osoby do określonego działania, zaniechania lub znoszenia, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Art. 52. Konst. Zasada wolności poruszania się. Każdemu zapewnia się wolność poruszania się po terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz wyboru miejsca zamieszkania i pobytu. Każdy może swobodnie opuścić terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 68. Kon. Prawo do ochrony zdrowia. Każdy ma prawo do ochrony zdrowia. Obywatelom, niezależnie od ich sytuacji materialnej, władze publiczne zapewniają równy dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych. Warunki i zakres udzielania świadczeń określa ustawa. Władze publiczne są obowiązane do zapewnienia szczególnej opieki zdrowotnej dzieciom, kobietom ciężarnym, osobom niepełnosprawnym i osobom w podeszłym wieku.

Art. 39. Kon. Zasada wolności od eksperymentów. Nikt nie może być poddany eksperymentom naukowym, w tym medycznym, bez dobrowolnie wyrażonej zgody. Testy PCR i szczepienia. Art. 2. Konst. Zasada demokratycznego państwa prawnego Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej.

Art. 30. Kon: Zasada ochrony godności człowieka. Przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wolności i praw człowieka i obywatela. Jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych.

Art. 31. Kon: Wolność i przesłanki jej ograniczenia. Wolność człowieka podlega ochronie prawnej. Każdy jest obowiązany szanować wolności i prawa innych. Nikogo nie wolno zmuszać do czynienia tego, czego prawo mu nie nakazuje.

Art. 40. Kon: Zasada zakazu tortur. Nikt nie może być poddany torturom ani okrutnemu, nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu i karaniu. Zakazuje się stosowania kar cielesnych.

KONWENCJA W SPRAWIE ZAPOBIEGANIA I KARANIA ZBRODNI LUDOBÓJSTWA.

Art. 77. Kon: Prawo do wynagrodzenia szkody 1. Każdy ma prawo do wynagrodzenia szkody, jaka została mu wyrządzona przez niezgodne z prawem działanie organu władzy publicznej. 2. Ustawa nie może nikomu zamykać drogi sądowej dochodzenia naruszonych wolności lub praw.

Art. 160 KK Narażenie człowieka na niebezpieczeństwo. Kto naraża człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Jeżeli na sprawcy ciąży obowiązek opieki nad osobą narażoną na niebezpieczeństwo, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Art. 119. KK Dyskryminacja. Kto stosuje przemoc lub groźbę bezprawną wobec grupy osób lub poszczególnej osoby z powodu jej przynależności narodowej, etnicznej, rasowej, politycznej, wyznaniowej lub z powodu jej bezwyznaniowości, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Art. 256 KK: Propagowanie faszyzmu lub innego ustroju totalitarnego: § 1. Kto publicznie propaguje faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa lub nawołuje do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Art. 231 KK. 1. Funkcjonariusz publiczny, który, przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków, działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. 2. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w § 1 w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

Art. 271 KK. Fałszerstwo intelektualne: § 1. Funkcjonariusz publiczny lub inna osoba uprawniona do wystawienia dokumentu, która poświadcza w nim nieprawdę co do okoliczności mającej znaczenie prawne, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Art. 235 KK: Tworzenie fałszywych dowodów: Kto, przez tworzenie fałszywych dowodów lub inne podstępne zabiegi, kieruje przeciwko określonej osobie ściganie o przestępstwo, w tym i przestępstwo skarbowe, wykroczenie, wykroczenie skarbowe lub przewinienie dyscyplinarne albo w toku postępowania zabiegi takie przedsiębierze, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Art. 240 KK. Karalne niezawiadomienie o czynie zabronionym. §1. Kto, mając wiarygodną wiadomość o karalnym przygotowaniu albo usiłowaniu lub dokonaniu czynu zabronionego określonego w art. 118 ludobójstwo, art. 118a udział w masowym zamachu, art 120124, art. 127 zamach stanu, art. 128 zamach na organ konstytucyjny RP, art. 130 szpiegostwo, art. 148 zabójstwo, art. 156 spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, art. 163 sprowadzenie katastrofy, art. 166 piractwo, art. 189 pozbawienie człowieka wolności, art. 252 wzięcie lub przetrzymywanie zakładnika lub przestępstwa o charakterze terrorystycznym, nie zawiadamia niezwłocznie organu powołanego do ścigania przestępstw, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Polacy Lahowie, bądźcie panami samych siebie.
Wojciech Dydymski i Aneta Wicher ( RaElIs)

P.s
Konwencja w sprawie zapobiegania i karania ludobójstwa:
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19520020009/O/D19520009.pdf

Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości. Procedura: Trybunał wydaje wyroki w sporach międzypaństwowych oraz opinie doradcze. Postępowanie przed sądem składa się z dwóch części pisemnej i ustnej. Postępowanie pisemne polega na przesyłaniu sądowi i stronom za pośrednictwem sekretarza Sądu memoriału, kontr memoriału oraz replik. Postępowanie ustne, czyli rozprawa, polega na wysłuchaniu przez Sąd agentów, doradców i adwokatów, świadków i rzeczoznawców. Postępowanie ustne jest jawne. Po rozprawie następuje narada, która odbywa się przy drzwiach zamkniętych.

Trybunał może orzekać ex aequo et bono, czyli w oparciu o zasady słuszności (prawo naturalne), a nie normy prawne. Wielu z was może ufać prawnikom, jednak ich krótkotrwała przychylność spowodowana jest, nagle powstałą koniunkturą, którą owa kasta wykorzysta. Jednak z własnego doświadczenia polecam polegać tylko i wyłącznie na sobie, ponieważ prawa naturalne, reguła Radbrucha oraz zasada słuszności daje wam proste narzędzie w walce z prawnikami i kodeksami.

Owe reguły ukryte za prawnym bełkotem, są wykorzystywane przez elity do rozwiązywania sporów wewnętrznych.
http://www.unic.un.org.pl/index.php

Światowa Organizacja Zdrowia przestrzega przed noszeniem maseczek chirurgicznych przez osoby zdrowe, które chcą w ten sposób zabezpieczyć się przed zakażeniem. Nieodpowiednio stosowane mogą wręcz stać się przyczyną infekcji, a przez masowe wykupywanie masek może zabraknąć ich dla pracowników szpitali i osób zajmujących się chorymi.

Całość tutaj: https://koronawirustofake.wordpress.com/2020/10/11/pandemiczni-bandyci-w-drodze-do-wiezienia/

Wsparcie: https://pomagam.pl/wdd

pokaż cały opis
5.0 / 5 Oceny: 1
Włącz dostęp do 12816 znakomitych filmów i seriali
w mniej niż 2 minuty! Nowe, wygodne metody aktywacji.
Komentarze do: Pandemiczni bandyci w drodze do więzienia (Aktualizacja)
Możliwość komentowania tego materiału została zablokowana
Autoodtwarzanie następnego wideo
on
off

Logowanie